Διερευνώντας τον μετασχηματισμό των παραδοχών των εκπαιδευομένων μέσα από τον Κοινωνικό Γραμματισμό: η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Στερεάς Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Exploring the transformation of the assumptions of learners through Social Literacy: the case of Second Chance Schools of Central Greecce
Διερευνώντας τον μετασχηματισμό των παραδοχών των εκπαιδευομένων μέσα από τον Κοινωνικό Γραμματισμό: η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Στερεάς Ελλάδας

Μερτζάνη, Ασημίνα

Πρόκου, Ελένη
Πρόκου , Ελένη
Τζιντζίδης , Αναστάσιος

περιέχει 17 πίνακες
The purpose of this dissertation is to analyse the concept of Literacy, more specifically Social Literacy, which is taught at Second Chance Schools. Amongst other issues, it clarifies the term «Adult Education», indicates the motivations for the participation of trainees in Adult Education programmes, underlines the state educational policy which relates to the objectives of Social Literacy, and last but not least, it presents the organizations of Adult Education through which the Second Chance Schools have played a leading role in the last fifteen years. The concept of Literacy has been approached by both theoreticians and researchers of Adult Education, through their theories and contextualization. Social Literacy is a tailor-made “construction” for the Second Chance Schools that emerged as a consequence of the continuous social, political and technological changes that have occurred worldwide. Its primary goal is the comprehension of social phenomena by the trainees who, although they have experienced them through their personal involvement, they are unable to interpret them on an academic/ theoretical basis. The aim of this dissertation is to explore whether the trainees of the Second Chance Schools in Central Greece have altered their dysfunctional views, via the teaching of Social Literacy, and whether they have developed critical thinking, by comprehending the concept of citizenship through their active participation in society. The research questions raised are as follows: • To what extent is the transformation of the dysfunctional assumptions of trainees achieved through the teaching of Social Literacy? • To what extent does the teaching of Social Literacy contribute to Second Chance Schools in shaping active - conscious citizens? • To what extent are trainees satisfied with the content and the thematic subjects taught within Social Literacy? The research was approached by the use of qualitative method, particularly content analysis. The research tool was the structured interview of Second Chance Schools trainees (Aliveri, Amfissa, Lamia, Mandoudi –Aghia Anna, Orchomenos, Thiva,) and 37 trainees participated. From the interpretation of the survey data it becomes clear that, to a great extent, the participating trainees have reviewed some dysfunctional assumptions with the help of Social Literacy and by developing their critical thinking. Also, Social Literacy has developed the right conditions for trainees to understand the concept of an active-conscious citizen, while most of them are evidently satisfied with the content and subject areas of Social Literacy.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση της έννοιας του Γραμματισμού και συγκεκριμένα του Κοινωνικού Γραμματισμού (Κ.Γ.) που διδάσκεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Η ερευνήτρια, αποσαφηνίζει τον όρο Εκπαίδευση Ενηλίκων, αναφέρει τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, επισημαίνει τις σχετιζόμενες με τη στοχοθεσία του Κ.Γ. εκπαιδευτικές πολιτικές και παραθέτει τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, από τους οποίους κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν την τελευταία δεκαπενταετία τα Σ.Δ.Ε. Η έννοια του Γραμματισμού προσεγγίστηκε μέσα από θεωρίες και τοποθετήσεις των θεωρητικών και των ερευνητών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο Κ.Γ. είναι μια «κατασκευή» για τα Σ.Δ.Ε. που προέκυψε ως λογικό επακόλουθο των συνεχόμενων κοινωνικών, πολιτικών, τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών στο παγκόσμιο στερέωμα. Βασικό του αντικείμενο αποτελεί η κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων από πλευράς των εκπαιδευομένων, οι οποίοι, ενώ έχουν την εμπειρική επαφή με τα κοινωνικά φαινόμενα μέσω των βιωμάτων τους, αδυνατούν να τα ερμηνεύσουν θεωρητικά. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας μετασχημάτισαν μέσω της διδασκαλίας του Κ.Γ. τις δυσλειτουργικές τους παραδοχές, ανέπτυξαν κριτική σκέψη και εάν κατανόησαν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη μέσω της ενεργούς τους συμμετοχής στη κοινωνία. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα εξής: • Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας του Κ.Γ. ο μετασχηματισμός των δυσλειτουργικών παραδοχών των εκπαιδευόμενων; • Σε ποιο βαθμό συμβάλλει η διδασκαλία του Κ.Γ. στα Σ.Δ.Ε. στη διαμόρφωση ενεργών – συνειδητών πολιτών; • Σε ποιο βαθμό είναι οι εκπαιδευόμενοι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο και τις θεματικές που διδάχθηκαν στα πλαίσια του Κ.Γ; Η έρευνα προσεγγίστηκε με την ποιοτική μέθοδο και συγκεκριμένα με την ανάλυση περιεχομένου. Το εργαλείο της έρευνας είναι η δομημένη συνέντευξη σε εκπαιδευόμενους των Σ.Δ.Ε. (Αλιβερίου, Άμφισσας, Λαμίας, Μαντουδίου – Αγίας Άννας, Ορχομενού και Θήβας, παραρτήματος Ορχομενού) και έλαβαν μέρος 37 εκπαιδευόμενοι. Από την ερμηνεία των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι σε μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευόμενοι με τη βοήθεια του Κ.Γ. έχουν αναθεωρήσει κάποιες δυσλειτουργικές τους παραδοχές, αναπτύσσοντας τη κριτική σκέψη τους. Επίσης, ο Κ.Γ. έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν την έννοια του ενεργού – συνειδητού πολίτη, ενώ οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους στην έρευνα είναι φανερά ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο και τις θεματικές του Κ.Γ..

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Γραμματισμός, Κοινωνικός Γραμματισμός, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διά Βίου Μάθηση, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Κριτικός Στοχασμός, Πολιτειότητα
Literacy, Social Literacy, Adult Education, Lifelong Learning, Second Chance Schools, Educational Policies, Transformative learning, Critical thinking, Citizenship

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:48:45Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
249
94*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.