Ενοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Της Ασφάλειας Τροφίμων Και Εφαρμοή Σε Βιομηχανία Τροφίμων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Integration of Food Safety Management Systems and Application in Food Industry
Ενοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Της Ασφάλειας Τροφίμων Και Εφαρμοή Σε Βιομηχανία Τροφίμων

Σπυρίδης, Ιωάννης

Ανεζίρη, Όλγα
Πολίτης, Ιωάννης

Περιέχει: Πίνακες, Σχήματα
Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου τροφίμων οδήγησε σε αύξηση της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και την πιθανότητα εμφάνισης κάποιου διατροφικού κινδύνου. Η ευρεία περιβαλλοντική ρύπανση και τα διαρκώς εμφανιζόμενα διατροφικά σκάνδαλα ενίσχυσαν την ανησυχία των πολιτών ως προς την ασφάλεια των καταναλισκόμενων τροφίμων. Η ανάγκη για παροχή εγγυήσεων και η απαιτούμενη επικοινωνία και πληροφόρηση για την προέλευση των τροφίμων και των συστατικών τους και τις συνθήκες διαχείρισης τους που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια τους, για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και τον έλεγχο τους γίνεται πιο επιτακτική. Η παραπάνω ανάγκη οδήγησε εξειδικευμένους φορείς του χώρου στην δημιουργία πληθώρας διεθνώς αποδεκτών συστημάτων διαχείρισης, προτύπων και σχημάτων ασφάλειας τροφίμων, όπως το ISO 22000, το BRC, το IFS, το FSSC 22000, κ.α. με βάση τα οποία μπορούν να οργανωθούν και να πιστοποιηθούν οι διάφορες επιχειρήσεις παγκοσμίως. Πλέον πιστοποιήσεις όπως το BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, αποτελούν προαπαιτούμενο για την αγορά και διάθεση τροφίμων και μεταποιημένων τροφίμων. Πολλές ομάδες καταναλωτών, επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο απαιτούν την ύπαρξη μιας από τις παραπάνω πιστοποιήσεις προκειμένου να προχωρήσουν σε συνεργασίες. Παράλληλα όμως ο μεγάλος αριθμός των διαθέσιμων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, που μπορεί να επιλεγεί από κάθε επιχείρηση (είτε πρόκειται για προμηθευτή ή για πελάτη), καθώς και η διαφορετικότητα των απαιτήσεων του καθενός, δυσχεραίνουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα μεγάλο πρόβλημα για κάθε μεγάλη επιχείρηση που προσπαθεί να εξάγει προϊόντα και να συνάψει συνεργασίες με διαφορετικές επιχειρήσεις, καθώς θα πρέπει να αναπτύξει ένα υπερσύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, το οποίο να παρέχει το σύνολο των διαβεβαιώσεων και πληροφοριών που μπορεί να αξιώσουν από αυτήν οι διάφορες επιχειρήσεις – πελάτες. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε μια μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (μπισκοτοποιία), και πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται από αυτήν προκειμένου να ενοποιήσει το ISO 22000:2005 που ήδη διαθέτει, με τα πρότυπα IFS και BRC τα οποία επιθυμεί να αναπτύξει, ώστε να ικανοποιήσει απαιτήσεις διεθνών πελατών της και να ενισχύσει την εξαγωγική της δραστηριότητα και θα παρουσιάσουμε τον προκύπτον σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων.
The globalization of food trade increases the complexity of the food supply chain and the probability of an alimentary risk. The widespread environmental pollution and the continuously occurring food scandals reinforced the public concern for food safety. The need for guarantees and the necessary communication and information about the origin of food and their ingredients and the management conditions that may affect their safety, for the early identification of risks and their control becomes more imperative. The above need led specialized institutions to create a great number of internationally accepted management systems, standards and schemes for food safety, such as ISO 22000, BRC ,IFS ,FSSC 22000, etc. that every company worldwide can be organized and certified with them. Certifications such as BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, is a prerequisite for the purchase and distribution of food and processed food . Many consumer groups , businesses and supermarkets in Europe and worldwide require the existence of one of these certificates in order to enter into partnerships. At the same time the large number of the available food safety management systems, which can be selected by any company (whether supplier or customer), as well as the diversity of their requirements, complicate the communication and cooperation between companies, creating a large problem for every company trying to export products and enter into partnerships with different companies, while should develop a super-system of food safety management, which should provide all the assurances and information can claim this various businesses - customers. In this work we will deal with the integration of food safety management systems in a large food industry which produce biscuits, and we will analyze the steps required in order to integrate the ISO 22000: 2005 which is already available, with IFS and BRC standards, which wants to develop in order to meet international customers demands and strengthen its export activity and we will present the resulting food safety management system.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

BRC
Integration
Ασφάλεια Τροφίμων
Quality
Food Safety
Ποιότητα
IFS Food
Ενοποίηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:38:15Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
13
161*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.