Δυνατότητες Ανάπτυξης του τουρισμού Κρουαζιέρας στο Λιμένα Πατρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Potential development of cruise tourism in Patras port
Δυνατότητες Ανάπτυξης του τουρισμού Κρουαζιέρας στο Λιμένα Πατρών

Πολυζωγοπούλου, Ζαφειρούλα

Παπαδουλάκη, Αικατερίνη
Ζαγκότση, Σμαράγδα

From the earliest stages of the development of societies, shipping is assisting in a variety of ways in their prosperity and spread (maritime trade, communication, exchange of materials and cultural goods, discovery of new areas, spreading and dissemination of civilizations). Even today, ports, as mooring stations, are one of the main drivers of economic development in their wider areas. This research is carried out in the framework of the Master's program "Tourism Management (MSc)" of the School of Social Sciences of the Hellenic Open University and concerns the potential for the development of cruise tourism in the port of Patras. The main purpose of the dissertation is to explore the development of the cruise tourism industry in the port of Patras as part of the wider tourist product that Patras can offer. The aim is to analyze the context and the ways of developing the tourism sector in Patras via the analysis of the cruise industry at a global level through the presentation of opinions and attitudes of the stakeholders. Through our study we will analyze the comparative advantages of developing cruise tourism in a port and the development that is possible to offer this particular form of tourism both in the port and in the city's business. We will then attempt to outline the ways in which the development of cruise tourism in Patras Port can be achieved as a result of the analysis of the research findings. Concurrently, conclusions and policy proposals will be made aiming at improving the competitiveness and the development potential of cruise tourism in the port of Patras.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες, διαγράμματα, φωτογραφίες
Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των κοινωνιών, η ναυτιλία συνδράμει με ποικίλους τρόπους στην ευημερία και εξάπλωσή τους (άνθιση θαλασσίου εμπορίου, επικοινωνία, ανταλλαγή υλικών και πολιτισμικών αγαθών, ανακάλυψη νέων περιοχών, εξάπλωση και διάδοση πολιτισμών). Ακόμα και σήμερα τα λιμάνια, ως σταθμοί των θαλασσίων διαδρομών, αποτελούν έναν από τους κυριότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης των ευρύτερων περιοχών τους. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης του κλάδου τουρισμού κρουαζιέρας στο λιμένα Πατρών ως τμήμα του ευρύτερου τουριστικού προϊόντος που μπορεί να προσφέρει η Πάτρα. Στόχος είναι μέσα από την ανάλυση του κλάδου της κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο να διερευνηθεί το πλαίσιο και οι τρόποι ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου τουρισμού στον λιμένα Πατρών μέσα από την παράθεση απόψεων και στάσεων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέσα από την μελέτη μας θα αναλυθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας σε ένα λιμάνι και την ανάπτυξη που είναι εφικτό να προσφέρει η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού τόσο στο λιμάνι όσο και στις επιχειρήσεις της πόλης. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στο λιμένα Πατρών, ως απόρροια της ανάλυσης των ευρημάτων από τα στοιχεία που θα συλλεχτούν. Παράλληλα θα διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις άσκησης πολιτικής με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας στο λιμένα Πατρών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κρουαζιέρα, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη, Παγκόσμια Βιομηχανία Κρουαζιέρας, Επιπτώσεις, Δυνατότητες ανάπτυξης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:08:02Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

167
2
41*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.