Τοπικότητα και πολιτισμική ανάπτυξη. Η περίπτωση «Μάταλα Φεστιβάλ».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τοπικότητα και πολιτισμική ανάπτυξη. Η περίπτωση «Μάταλα Φεστιβάλ».

Φασουλάκης, Ιωακείμ

Κεντερελίδου, Κλειώ
Γκαντζίας, Γεώργιος
Ψύλλα, Μαριάννα

This thesis aims to present the role that the Cultural Festivals can play in the development of a region and to analyze the case of "Matala Festival" on the communication strategy, the most important communication activities and in combination with the targeting of organizers, the expectations of entrepreneurs and the opinion of visitors to determine whether achieve local development and the increase in tourism. By using both primary and secondary research, presented and analyzed the general theoretical frameworks governing the Festivals in many levels, the communication strategy and cultural tourism, while in the study example examined the communication strategy with the communication actions and contributions of this event in the development of the region through the opinion of those involved indirectly or directly. Finally it is worth noting that this study is the first to date attempt to investigate the effectiveness of the communication strategy of the "Matala Festival" on the display, promote and attract visitors, but also the overall importance of the event in the growth prospects of the area.
Περιέχει : εικόνες
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα πολιτισμικά φεστιβάλ στην ανάπτυξη μιας περιοχής και να αναλύσει την περίπτωση του «Μάταλα Φεστιβάλ» ως προς την επικοινωνιακή στρατηγική του, τις σημαντικότερες επικοινωνιακές δράσεις του και σε συνδυασμό με την στοχοθεσία των διοργανωτών, τις προσδοκίες των επιχειρηματιών και την άποψη των επισκεπτών να διαπιστώσει το κατά πόσο επιτυγχάνεται η τοπική ανάπτυξη και η αύξηση της τουριστικής κίνησης. Με την χρήση τόσο πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς έρευνας, παρουσιάζονται και αναλύονται τα γενικότερα θεωρητικά πλαίσια που διέπουν σε πολλά επίπεδα τα φεστιβάλ, την επικοινωνιακή στρατηγική και τον πολιτισμικό τουρισμό, ενώ στη μελέτη παραδείγματος εξετάζονται η επικοινωνιακή στρατηγική με τις επικοινωνιακές δράσεις και η συμβολή της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την γνώμη όσων εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη, έως σήμερα, προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής του «Μάταλα Φεστιβάλ» ως προς την προβολή, την ανάδειξη και την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και την συνολική σημασία της διοργάνωσης στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολιτισμική ανάπτυξη
Πολιτιστικός τουρισμός
Μάταλα
Φεστιβάλ
Τοπικότητα
Πολιτιστική επικοινωνία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:05:21Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

26
5
117*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.