Environmental design of the open spaces and improvement of the bioclimatic performance of the building complex of the Byzantine and Christian Museum in Athens

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός του υπαίθριου χώρου και βελτίωση της βιοκλιματικής λειτουργίας του κτηριακού συνόλου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας
Environmental design of the open spaces and improvement of the bioclimatic performance of the building complex of the Byzantine and Christian Museum in Athens

Μεταξογένη, Μαρία Μαγδαληνή

Οικονόμου, Αινείας
Σακαντάμης, Κωνσταντίνος

Η σημερινή εικόνα του αστικού ιστού της Αθήνας είναι αποτέλεσμα της έντονης αστικοποίησης του 20ου αιώνα που είχε σαν αποτέλεσμα την δίχως συνολικό σχεδιασμό επέκταση της πόλης. Οι ανάγκες για κτηριακό απόθεμα και υποδομές κυκλοφορίας τέθηκαν για χρόνια σε προτεραιότητα εις βάρος των ελεύθερων χώρων. Οι ελεύθεροι χώροι της πόλης είναι περιορισμένοι, κατακερματισμένοι και απαξιωμένοι. Ως εκ τούτου δεν καταφέρνουν να εξελιχθούν σε κοινωνικούς χώρους. Η παρούσα εργασία εστιάζει σε έναν υπαίθριο χώρο της Αθήνας, τον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, που για χρόνια ήταν αποκλεισμένος για τους κατοίκους της πόλης. Αποτελεί τμήμα ενός “πολύπαθου” οικοδομικού τετραγώνου, που από την αρχή της δημιουργίας της πόλης προοριζόταν, μαζί με μια ευρύτερη έκταση, για χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής. Το καλοκαίρι του 2017 ο χώρος άνοιξε για το κοινό, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, αφού ολοκληρώθηκαν εργασίες ανάπλασης βασισμένες σε μελέτες των αρχών της προηγούμενης δεκαετίας. Οι μελέτες αυτές επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στην ανάδειξη εκθεμάτων του μουσείου στον υπαίθριο χώρο αυτού, δίχως να λάβουν υπόψη τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και χωρίς να θέτουν τον χρήστη σε προτεραιότητα. Στην εργασία αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας των αστικών υπαίθριων χώρων και οι αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού που αυτοί θα πρέπει να ενσωματώνουν, εντοπίζονται υλοποιημένα παραδείγματα χώρων με κοινά στοιχεία και εν συνεχεία αναλύεται και αξιολογείται, υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, η υφιστάμενη κατάσταση του υπό εξέταση χώρου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετατρέπονται σε στόχους της πρότασης επανασχεδιασμού του χώρου. Η νέα πρόταση εφαρμόζει τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στον υπαίθριο χώρο, με στόχο την μετατροπή του σε ζωντανό τμήμα της πόλης αλλά και την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης για τους χρήστες. Ταυτόχρονα, εξετάζει και κατά πόσο η τροποποίηση του τοπικού μικροκλίματος μπορεί να επηρεάσει το κτηριακό σύνολο που βρίσκεται εντός του χώρου δίχως να γίνουν δομικές παρεμβάσεις σε αυτό.
Today’s picture of Athens’ urban environment is the result of the intense urbanization of the 20th century that resulted in an expansion of the city without a complete planning. The needs for buildings and circulation infrastructure were for many years prioritized to the detriment of free spaces. The city’s free spaces are limited, fragmented and devalued. Therefore, they cannot be developed to social spaces. This project focuses on an open space in Athens, the surroundings of the Byzantine and Christian Museum, many years closed for the city dwellers. It is part of a “tormented” building block that, since the city’s creation, it was destined, along with a broader surface, for cultural and recreational use. In the summer of 2017, the space was opened to the public, residents and visitors after the completion of the renovation works based on studies that were conducted in the beginning of the previous decade. These studies were focused on displaying the museum’s exhibits in its open space without taking under consideration the environmental design principles and without giving priority to the user. This project analyses the theoretical background of the concept of urban open spaces and the environmental design principles that these should incorporate, locates implemented examples of spaces with common elements and then analyses and evaluates, under the prism of environmental design, the existing situation of the space examined. These conclusions are turned into aims of the proposal for the re-designing of the space. The new proposal applies environmental design principles aiming to transform it into a living part of the city but also to ensure comfortableness for the users. At the same time, it examines to what degree the alteration of the local microclimate may affect the building complex within the space, without any structural interventions.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

υπαίθριος χώρος, μουσείο, κήπος, ανάπλαση.
Urban open space, museum, garden, regeneration.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:25:01Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

187
56
1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.