δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη Αθλητικού Τουρισμού στο Δήμο Μαραθώνα
Development of Sports Tourism in the Municipality of Marathon

ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΝΑ

Αλεξανδρής, Κωνσταντίνος
Κατσώνη, Βασιλική

In our era, in the developed world, sports tourism is rapidly becoming a leisure experience. As much as it is popular, it is also a very important economic activity, as well as a marketing tool to stimulate the tourist potential of the destination. Current research has shown that sport and tourism account for about 1-2% of the gross domestic products of industrial economies. Thus, from the above statistics, there is no doubt that sport and tourism have a great impact on a destination, as it can completely change the prospect of a destination. This study focused on the Marathon area, examining how and why the development of sports tourism in the region can bring multiple benefits. Also, this study examines the impact on the host community as well as detailed information on the concept of sport tourism, different types of development, and future trends in sports tourism. For this research project, qualitative research has been used in the form of a structured depth interview to examine both the viewpoint of those involved in tourism in the area about the potential impact of the development of sport tourism and what is required for such development. In addition, a small-scale quantitative survey was also carried out by the general public on the same issues. Our study concluded that the area of Marathon can and should move towards the development of sports tourism as well as has the comparative advantages for such a development that can bring multiple benefits to the region.
εικόνες,χάρτες,σχήματα, διαγράμματα
Στην εποχή μας, στον ανεπτυγμένο κόσμο, ο αθλητικός τουρισμός γίνεται γρήγορα μια εμπειρία ψυχαγωγίας. Όσο είναι δημοφιλής, άλλο τόσο αποτελεί μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα καθώς και ένα εργαλείο μάρκετινγκ για την τόνωση του τουριστικού δυναμικού του προορισμού. Η τρέχουσα έρευνα έχει αποδείξει ότι ο αθλητισμός και ο τουρισμός συμβάλλουν περίπου στο 1-2% των ακαθάριστων εγχώριων προϊόντων των βιομηχανικών οικονομιών. Έτσι, από τις παραπάνω στατιστικές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αθλητισμός και ο τουρισμός έχουν μεγάλη επίδραση σε έναν προορισμό, καθώς μπορούν να αλλάξουν εντελώς την προοπτική ενός προορισμού. Αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στην περιοχή του Μαραθώνα, εξετάζοντας το πώς και το γιατί η ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού στην περιοχή μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Επίσης, η μελέτη αυτή εξετάζει τις επιπτώσεις στην κοινότητα υποδοχής καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έννοια του αθλητικού τουρισμού, τους διαφορετικούς τύπους ανάπτυξης, και των μελλοντικών τάσεων του αθλητικού τουρισμού. Για αυτό το ερευνητικό έργο, έγινε χρήση ποιοτικής έρευνας με την μορφή δομημένης συνέντευξης βάθους, προκειμένου να εξεταστεί τόσο η άποψη των ατόμων που εμπλέκονται με τον τουρισμό στην περιοχή, για τον πιθανό αντίκτυπο της ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού, όσο και τα απαιτούμενα για μια τέτοια ανάπτυξη. Συμπληρωματικά, έγινε και μια ποσοτική έρευνα μικρής κλίμακας, στο ευρύ κοινό της περιοχής για τα ίδια θέματα. Η μελέτη μας κατέληξε ότι η περιοχή του Μαραθώνα και μπορεί αλλά και πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, καθώς έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για μια τέτοια ανάπτυξη, που μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αθλητικός και Sports
Τουρισμός και Tourism

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-13T06:05:04Z
2016-11-15


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
95
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.