Tourism Marketing and Tourism Destinations. «Case study - The city of Athens».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μάρκετινγκ Τουρισμού και Τουριστικοί Προορισμοί. «Μελέτη περίπτωσης- Η πόλη της Αθήνας».
Tourism Marketing and Tourism Destinations. «Case study - The city of Athens».

Ντάκα, Αλεξάνδρα

Βιτουλαδίτη , Ουρανία
Σαραντάκου, Ευθυμία
Βιτουλαδίτη, Ουρανία

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο τη διερεύνηση δυνατότητας της πόλης για ανάπτυξη τουρισμού πόλης, όπως και της άποψης που σχηματίζουν οι επισκέπτες για την Αθήνα. Η εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη με το πρώτο να αποτελείται από την δευτερογενή έρευνα η οποία βασίστηκε σε βιβλιογραφία ελληνική αλλά και ξενόγλωσση όπως επίσης και σε επιστημονικά άρθρα, δημοσιευμένες εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ. ενώ για την πρωτογενή έρευνα διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο. Η συγγραφή του ερωτηματολογίου ήταν στην αγγλική γλώσσα, η διανομή έγινε στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το βασικό κριτήριο επιλογής των ερωτηθέντων ήταν, η τουλάχιστον, μια διανυκτέρευση στην πόλη για πιο ολοκληρωμένη άποψη των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Συμπληρώθηκαν 159 ερωτηματολόγια που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση. Το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Από τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι η τάση των επισκεπτών να μην επιστρέφουν στην Αθήνα αλλά να δηλώνουν ότι θα την πρότειναν ως προορισμό στον κοινωνικό τους κύκλο, η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εύρεση πληροφοριών που αφορούν στην Αθήνα, η σταθερή “τουριστική” αξία του Παρθενώνα και των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και στον αντίποδα η άγνοια για τα νέα “αποκτήματα” της πόλης όπως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η έλλειψη καθαριότητας που ανάγεται σε μείζον πρόβλημα αλλά και το πρόβλημα οργάνωσης που αντιμετωπίζει η πόλη.
Περιέχει: σχήματα, πίνακες, γραφήματα.
This diploma thesis was designed to investigate the city's ability to develop a city break tourism as well as the visitor's image for Athens. The thesis is structured in two parts, the first consisting of the secondary research based on Greek and foreign literature, as well as in scientific articles, published reports, conference proceedings, and for the primary research a questionnaire was formed. The questionnaire was written in English, the distribution was at the “Eleftherios Venizelos” International Airport and the main criterion for selecting the respondents was the, at least, one overnight stay in the city for a more complete view of life and of the services and products provided. One hundred and fifty-nine questionnaires were properly filled in and could be used for further analysis. The data analysis program used is SPSS (Statistical Package for Social Sciences) and the results as well as the questionnaire are listed in the Appendixes. One of the main conclusions is the tendency of visitors not to return to Athens but to state that they would propose it as a destination in their social circle, the extensive use of the Internet and social media in order to gather information about Athens, the constant “tourist” value of The Parthenon and the prevailing climatic conditions, the ignorance of the new “acquisitions” of the city such as the National Museum of Contemporary Art and the Stavros Niarchos Foundation for Culture, the lack of cleanliness and the organizational problem faced by the city.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τουρισμός πόλεων
Διαχείριση επωνυμίας προορισμού
City break tourism
Διαχείριση επωνυμίας
Destination branding
Τουριστικός προορισμός
Tourism destination
Branding
Destination marketing
Μάρκετινγκ τουριστικού προορισμού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:05:23Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
17
191*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.