Safeguarding the Intangible Cultural Heritage in Greece: The lamentations of Mani as an element of intangible cultural heritage

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Περίπτωση μελέτης: τα μανιάτικα μοιρολόγια
Safeguarding the Intangible Cultural Heritage in Greece: The lamentations of Mani as an element of intangible cultural heritage

Κυριακόγκονα, Πετρούλα

Κοντοχρήστου, Μαρία
Ζερβάκη, Αντωνία
Κόντου, Αγγελική

0
We are in a period of intense social, political and economic upheavals with unexpected consequences, often subversive, for established social structures, social cohesion and population composition at a local, national and international level. The crisis of values, religious extremism, the violent, forced population movement and the tendency to homogenize behavior and the choices of the masses is associated with the emergence of a cultural crisis that affects the cultural heritage both in terms of material as well as its intangible aspects. Culture is seen as a complex, multidimensional and multifaceted phenomenon open to the challenges of the time. It is an abstract, vague concept, which includes and is simultaneously included in terms of human intellect and activity as a whole and in every age. The promotion and protection of intangible cultural heritage is a necessary action to preserve and continuation of the culture, culture and peculiar identity of the peoples in the landscape of the abovementioned intense changes and economic, social, political and cultural instability at a global level. UNESCO, the UN's specialized international organization, in the context of modern international relations and international partnerships, provides the opportunity to promote, safeguard, protect the cultural heritage and, to a certain extent, provide financial assistance for that purpose. This prospect would be useful for the competent bodies of our country to promote the material and immaterial goods of great cultural value of our country. Making use of this possibility is the means for the continuation and promotion of the special characteristics of our culture and a way of safeguarding the elements that make up the richness of the Greek cultural heritage. The inclusion of intangible cultural goods, with unique universal value, in UNESCO's Intangible Cultural Heritage List must be a target of Greek cultural policy. The lamentations of Mani is a typical example of intangible cultural heritage. The songs of Charou (Death), as they are known, are a unique example of folk poetry with strong elements of locality. Provided that it is shown that they meet the requirements and meet the required criteria, which are highlighting them as intangible cultural goods of global value, in accordance with the regulations governing UNESCO Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage, they could be proposed for approval so as to be included in the relevant UNESCO Catalog.
Διανύουμε μία εποχή έντονων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων με απρόσμενες συνέπειες, συχνά ανατρεπτικές, για τις κατεστημένες κοινωνικές δομές, τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και την πληθυσμιακή σύνθεση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η κρίση των αξιών, ο θρησκευτικός εξτρεμισμός, η βίαιη, εξαναγκαστική μετακίνηση των πληθυσμών και η τάση για ομογενοποίηση της συμπεριφοράς και των επιλογών των μαζών συνδέεται με την ανάδυση μιας πολιτιστικής κρίσης, η οποία επηρεάζει την πολιτισμική κληρονομιά τόσο σε ό,τι αφορά στις υλικές όσο και στις άυλες εκφάνσεις της. Ο πολιτισμός εκτιμάται ως ένα σύνθετο, πολυδιάστατο και πολυσήμαντο φαινόμενο ανοιχτό στις προκλήσεις της εποχής. Αποτελεί μία αφηρημένη, ασαφή έννοια, η οποία περιλαμβάνει και ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνεται σε ό,τι αφορά στην ανθρώπινη διάνοια και δραστηριότητα στο σύνολό της και σε κάθε εποχή. Η ανάδειξη και η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν αναγκαία δράση για τη διατήρηση και τη συνέχεια του πολιτισμού, της κουλτούρας και της ιδιαίτερης ταυτότητας των λαών στο τοπίο των προαναφερθεισών έντονων αλλαγών και της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η UNESCO, που αποτελεί τον εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των σύγχρονων διεθνών σχέσεων και των διεθνών συνεργασιών, παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης, διασφάλισης, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και ως ένα βαθμό την οικονομική βοήθεια για τον σκοπό αυτό. Η προοπτική αυτή θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας για την προβολή των υλικών και άυλων αγαθών σπουδαίας πολιτιστικής αξίας της χώρας μας. Η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής αποτελεί το μέσο για τη συνέχεια και την προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού μας και έναν τρόπο για τη διασφάλιση των στοιχείων εκείνων που απαρτίζουν τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ένταξη των άυλων πολιτιστικών αγαθών, με μοναδική πανανθρώπινη αξία, στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO πρέπει να αποτελέσει στόχο της ελληνικής πολιτιστικής πολιτικής. Τα μανιάτικα μοιρολόγια αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα τραγούδια του Χάρου, όπως είναι γνωστά, είναι μοναδικό δείγμα λαϊκής ποίησης με έντονα τα στοιχεία της εντοπιότητας. Εφ’ όσον αποδειχθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και καλύπτουν τα απαιτούμενα κριτήρια, που τα αναδεικνύουν ως άυλα πολιτιστικά αγαθά παγκόσμιας αξίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα μπορούσαν να προταθούν προς έγκριση ώστε να συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο Κατάλογο της UNESCO.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Unesco, Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά (ΑΠΚ), Προστασία της ΑΠΚ, Σύμβαση της Unesco, Μανιάτικα μοιρολόγια, Κριτήρια ένταξης στον Κατάλογο της Unesco
Unesco, Intangible Cultural Heritage, Protection of the Intangible Cultural Heritage of Unesco, Unesco Convention, The lamentations of Mani, Unesco Catalog Entry Criteria

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:09:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
79
85*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.