Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην προώθηση ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στο destination branding. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The role of local authorities in the promotion of special alternative forms of tourism and in destination branding. Case study: Municipality of Nea Propontida, Chalkidiki
Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στην προώθηση ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στο destination branding. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής

Κούρταλη, Φανή

Κονιόρδος, Μιχάλης
Κωστοπούλου, Στυλιανή

Tourism is a complex, financial and social phenomenon, whose development influences almost the ensemble of national, district and local economy, mainly in the tourist’s reception areas. When tourism is not being developed in balance and harmony with the other factors of economic activity, there are conflicts of interests and priorities and problems are turning up, which influence the tourism activity itself. Local authorities through their institutional role could take important initiatives in the planning of tourism development. In particular, they could undertake the implementation of actions and interventions that will contribute to the promotion of the local tourism product, in cooperation with the local tourism industry and the stakeholders, under the coordination of the National Tourism Organization. Exploring the tourism product of the Municipality of Nea Propontida revealed the possibilities of developing special and alternative forms of tourism in order to diversify and enrich it, which will lead to an increase of the market share and to the widening of the tourist season. The process of giving the destination’s identity is linked to the improvement of the image and the services offered by the destination, achieved through the close cooperation of local authorities, the public sector, the businessmen in the field of tourism and the local community.
πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολυσύνθετο, οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, η ανάπτυξη του οποίου επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής οικονομίας κυρίως στους τόπους υποδοχής τουριστών. Όταν ο τουρισμός δεν αναπτύσσεται ισόρροπα και αρμονικά με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και προτεραιοτήτων και εμφανίζονται προβλήματα που επηρεάζουν και την ίδια την τουριστική δραστηριότητα. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τον θεσμικό τους ρόλο θα μπορούσαν να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος, σε συνεργασία με την τοπική τουριστική βιομηχανία και τους εμπλεκόμενους φορείς, υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με τη διερεύνηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Νέας Προποντίδας αναδείχθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του, που θα οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου της αγοράς και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η διαδικασία απόδοσης ταυτότητας στον προορισμό είναι συνδεδεμένη με τη βελτίωση της εικόνας και των προσφερόμενων υπηρεσιών του προορισμού, που επιτυγχάνεται μέσω της στενής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, του δημοσίου τομέα, των επιχειρηματιών του τουρισμού και της τοπικής κοινωνίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Τουριστική ανάπτυξη
Branding προορισμού
Τουριστικός προορισμός
Αυτοδιοίκηση
Τουριστικό μάρκετινγκ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-16T09:16:48Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

58
218
10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.