Μελέτη Αποκατάστασης Ισορροπίας και Ποιοτική Αναβάθμιση Υδάτων Μέσω Φυσικοχημικών Μεθόδων της λίμνης Κορώνειας (Λαγκαδά)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη Αποκατάστασης Ισορροπίας και Ποιοτική Αναβάθμιση Υδάτων Μέσω Φυσικοχημικών Μεθόδων της λίμνης Κορώνειας (Λαγκαδά)

Ασημακοπούλου, Νεφέλη

Ζιάκα, Ζωή
Βασιλειάδης, Σάββας
Κορδούλης, Χρήστος

Lake Koroneia, located just a few kilometers from the city of Thessaloniki, in the valey of Mygdonia, in the province of Langada, is a major wetland system that is protected by International Conventions. However, in recent decades, due to the development of the area, both on the agricultural and livestock level, as well as on the industrial level, the lake has received intense anthropogenic interventions, resulting in a quantitative and qualitative degradation of it’ s water. Numerous studies have been produced since then with proposals for rehabilitation scenarios, which have remained in the research phase. Greece is under intense pressure to solve the problem immediately and is threatened with large fines by the European Union. In the 1950s Lake Koroneia was one of the most fish-productive lakes in Greece with its catch to meet the needs not only of the surrounding areas but also of Thessaloniki. Over the years, however, the extent of the lake has declined while the pollutant load increased considerably. Under these conditions, the lake's fish faeces disappeared in 1995 while the lake itself was completely drained in 1999. At times and depending on the weather the lake filled with water. In 2007, 30,000 birds were found dead in the area around the lake and in 2008 the lake was completely drained once again. In the present work we refer initially to the geological formation of the lake and the surrounding area, also to the quantitative and qualitative problems faced by the lake, as well as a review of the time change of the physico-chemical parameters of the lake water from 1970 onwards. In addition, some of the rehabilitation scenarios proposed by various actors in the effort to rescue the lake and the wetland are listed. At the end of the diploma thesis, possible scenarios for the restoration of the quantitative potential of the lake are proposed as well as new innovative methods for the qualitative upgrading of these waters, which are used in foreign countries for the rehabilitation of similar problematic lakes ecosystems with positive results.
Η λίμνη Κορώνεια που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κοιλάδα της Μυγδονίας, στην επαρχία του Λαγκαδά αποτελεί ένα υγροτοπικό σύστημα μείζονος σημασίας το οποίο προστατεύεται από Διεθνής συμβάσεις. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της ανάπτυξης της περιοχής τόσο σε γεωργικό και κτηνοτροφικό επίπεδο όσο και σε βιομηχανικό, η λίμνη δέχθηκε έντονες ανθρωπογενής παρεμβάσεις με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί ποσοτικά και ποιοτικά. Έκτοτε εκπονήθηκαν πλήθος μελετών με προτάσεις σεναρίων αποκατάστασης, οι οποίες έμειναν στο ερευνητικό στάδιο. Η Ελλάδα δέχεται έντονες πιέσεις για άμεση επίλυση του προβλήματος και απειλείται με μεγάλα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεκαετία του 1950 η λίμνη Κορώνεια ήταν από τις πιο παραγωγικές λίμνες στην Ελλάδα με τα αλιεύματα της να καλύπτουν τις ανάγκες όχι μόνο των γύρω περιοχών αλλά και της Θεσσαλονίκης. Με το πέρασμα των χρόνων όμως η έκταση της λίμνης μειωνόταν ενώ το ρυπαντικό φορτίο αυξανόταν σημαντικά. Υπό αυτές τις συνθήκες η ιχθυοπανίδα της λίμνης εξαφανίστηκε το 1995 ενώ η ίδια η λίμνη αποξηράνθηκε πλήρως το 1999. Κατά διαστήματα και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες η λίμνη γέμιζε νερό. Το 2007, 30.000 πουλιά βρέθηκαν νεκρά στο χώρο γύρω από τη λίμνη και το 2008 η λίμνη αποξηράνθηκε πλήρως για ακόμα μια φορά. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη γεωλογία της λίμνης και της γύρω περιοχής, στα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα επίσης που αντιμετωπίζει η λίμνη καθώς επιπλέον γίνεται και μια ανασκόπηση της χρονικής μεταβολής των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού της λίμνης από το 1970 κι έπειτα. Επιπλέον παραθέτονται ορισμένα από τα σενάρια αποκατάστασης που προτάθηκαν από διάφορους φορείς στην προσπάθεια διάσωσης του υγροβιότοπου. Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας προτείνονται εφικτά σενάρια αποκατάστασης του ποσοτικού δυναμικού της λίμνης καθώς επίσης και νέες καινοτόμες μέθοδοι ποιοτικής αναβάθμισης των υδάτων αυτής, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού για την εξυγίανση παρόμοιων προβληματικών λιμναίων οικοσυστημάτων με θετικά αποτελέσματα.
Περιέχει: εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, χάρτες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τρόποι Αποκατάστασης
Κοιλάδα Μυγδονίας
Methods of Rehabilitation
Valley of Mygdonia
Λίμνη Κορώνεια
Περιβαλλοντική Υποβάθμιση
Κατάλυση
Lake Koroneia
Catalysis
Zeolite
Enviromental Degradation
Ζεόλιθοι

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:41:41Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
137
42*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.