Εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Γκαλίτσιου, Βασιλική

Σωτηρόπουλος, Δημήτριος
Καριώτου, Φωτεινή

Περιέχει: εικόνες, διαγράμματα
The last few years has been noticed an enormous growth of technology. With the development of computers and internet, the person has accomplished to manage and to spread informations faster and easier than any other time in history, making his life more comfortable in many ways. One of them is the education. In this paper are analyzed the categories of softwares that are used in the teaching of mathematics in the secondary education. Particular notice is given in the presentation of basic uses and instructive possibilities of certain softwares, with which teaching could be supported in almost all thematic units of forecasted matter. Next, are analyzed the methods and the tools of e-learning, as well as the advantages and disadvantages of the them. There is also presented a teaching plan using moodle. There is developed the teaching of “length of circle” and ¨Embadon circular disk” for students of the second class of High school. At last , I described the stages of inquiring process, aiming the export of results, to determine how useful is using moodle for the comprehension and the additional practice of students. This paper can be used as a guide for the teachers , who could include this new methods in their teaching.
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μια τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας. Με την εξέλιξη των υπολογιστών και του διαδικτύου, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να διαχειριστεί και να διαδώσει την πληροφορία του γρηγορότερα και ευκολότερα από κάθε άλλη χρονική στιγμή της ιστορίας, διευκολύνοντας έτσι τη ζωή του σε πολλούς τομείς. Ένας από αυτούς είναι και η εκπαίδευση. Στην εργασία αυτή αναλύονται οι κατηγορίες των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση βασικών χρήσεων και διδακτικών δυνατοτήτων ορισμένων λογισμικών, με τα οποία ο διδάσκων θα μπορούσε να υποστηρίξει την διδασκαλία του στο σύνολο σχεδόν των θεματικών ενοτήτων της προβλεπόμενης ύλης. Στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία της εκπαίδευσης εξ'αποστάσεως, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. Παρουσιάζεται επίσης η υλοποίηση σχεδίου διδασκαλίας με χρήση της πλατφόρμας moodle. Για την ακρίβεια, αναπτύσσεται η διδασκαλία του «μήκους κύκλου» και ¨Εμβαδόν κυκλικού δίσκου» για μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Στη συνέχεια, περιγράφονται λεπτομερώς τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας , με σκοπό την εξαγωγή αποτελεσμάτων, για το αν και κατά πόσο είναι χρήσιμη στην κατανόηση και την επιπλέον εξάσκηση των μαθητών, η χρήση του moodle για την παρουσίαση μιας μαθηματικής έννοιας στους μαθητές. Η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τους διδάσκοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να εντάξουν τις νέες αυτές μεθόδους στο πρόγραμμα διδασκαλίας τους

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαιδευτικό λογισμικό
moodle
εργαλεία εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης
διδασκαλία μαθηματικών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-16T10:43:00Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
107
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.