Περιβαλλοντικές διαστάσεις του μοντέλου των "Κηπουπόλεων" και η σχέση τους με το αστικό μοντέλο των σύγχρονων πόλεων. Μελέτη περίπτωσης "Βενιζελικά" στην Ηράκλεια Σερρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Environmental dimensions of the model of "Gardencities" and their relation to the urban model of modern cities. Case study "Venizelika" in Iraklia, Serres
Περιβαλλοντικές διαστάσεις του μοντέλου των "Κηπουπόλεων" και η σχέση τους με το αστικό μοντέλο των σύγχρονων πόλεων. Μελέτη περίπτωσης "Βενιζελικά" στην Ηράκλεια Σερρών

ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ

ΑΞΑΡΛΗ, ΚΛΕΙΩ
ΠΑΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΧΑΡΤΕΣ
This thesis refers to the town of Hraklias Serres that is the base of the municipality of Hraklias and it is located in the Northwest part of Prefecture of Serres. The Hraklia Serron is the most important settlement of Serres, because it is a administrative, a economical and trading center of the municipality. Also it has historical value and it has an interesting urban planning. The architecture in the settlement is impressive, because of the “Venizelika” buildings which are scattered inside the densely built part of the settlement. Its urban planning, 1919 and the way of its reconstruction were unique, 1930, residential intervention and it presents an impressive affinity, in what has to do with the environmental characteristics of the “Venizelika” buildings, with the design of the suburbs areas, “garden cities”, in Great Britain. In the effort of rescuing and showing these important characteristics of the settlement of Hraklias and its historical “Venizelika” buildings, we’re going to redesign a part of the settlement. This part has the most environmental damages. At the same time, we’ re going to suggest designing propositions about the space around “Venizelika” buildings. The only purpose is their connection with the urban fabric of Hraklia. The planning and the suggestions are made according to the principles of the environmental design. We are trying to use all the public outdoor spaces (the square, green spaces, parking, space for public market, space for trading animals and food) and the outdoor spaces that belong to the plots of “Venizelika” buildings of Hraklia through reconstructing programs. The purpose is to encourage people to visit, to use the outdoor spaces and take them alive in order to take advantages of their benefits, all they offer. The role of the outdoor spaces is extremely significant for citizens’ everyday life for the aesthetic reason and for environmental and psychological reasons as well. The benefits that green spaces offer are really important. First of all, they affect positively the climate of the area and the citizens’ psychological health. They also provide to people opportunities for socializing. We want for these places of the settlement, and specifically the part that is in a densely built web to be more attractive to the citizens. In order to achieve this we have to put again the buildings in the area, to redesign them and to provide them with the right urban equipment. We also have to connect them with each other, in a common web of streets for pedestrians and bicycle roads. This will create pleasant paths inside the town and will also give other prospects and functions to these spaces. By doing this thesis, the primary purpose is the improvement of the quality of the citizens’ of Heraclia life and the preservation, the use and the emergence of the “Venizelika” buildings. To do that, we could only use a few tools, because the part of the buildings inside the densely built part of the settlement is finalized and the outdoor green spaces are only a few and insufficient. The only way to create balance between the building area and the free spaces is the best use of the outdoor spaces by recreating them based on the bioclimatic criteria and by connecting them in a big net work of paths.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην πόλη Ηράκλεια (Σερρών) η οποία αποτελεί την έδρα του Δήμου Ηράκλειας και βρίσκεται στο ΒΔ άκρο του Ν. Σερρών. Η Ηράκλεια Σερρών είναι ένας από τους σημαντικούς οικισμούς του Ν. Σερρών καθόσον είναι διοικητικό, εμπορικό και οικονομικό τοπικό κέντρο του Δήμου και έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία. Επίσης παρουσιάζει πολεοδομικό και ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον λόγω της ύπαρξης των «Βενιζελικών» κτιρίων, τα οποία τα συναντάμε διάσπαρτα μέσα στον πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του, το 1919 και ο τρόπος ανοικοδόμησής του, το 1930, αποτέλεσε «πρότυπη» οικιστική παρέμβαση καθόσον παρουσίαζε μια εντυπωσιακή συγγένεια, όσον αφορά στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικών των «Βενιζελικών» κτιρίων, με τον σχεδιασμό των προαστίων «garden cities» στη Βρετανία. Στην προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης τόσο των σημαντικών χαρακτηριστικών του οικισμού της Ηράκλειας όσο και των ιστορικών «Βενιζελικών» κτιρίων προβαίνουμε στον επανασχεδιασμό ενός τμήματος του οικισμού, το οποίο παρουσιάζει τις περισσότερες περιβαλλοντικές αλλοιώσεις διατυπώνοντας προτάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των «Βενιζελικών» κτιρίων με μοναδικό στόχο την ένταξη και συνένωσή τους με τον αστικό ιστό της Ηράκλειας. Ο επανασχεδιασμός και η επιλογή των επεμβάσεων γίνονται σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης όλων των δημόσιων υπαίθριων χώρων (πλατεία, κοινόχρηστο πράσινο, χώροι στάθμευσης, χώρος Λαϊκής, χώρος εμποροπανήγυρης, χώρος ζωοπανήγυρης) και των ακάλυπτων - ελεύθερων χώρων των οικοπέδων των «Βενιζελικών» κτιρίων της Ηράκλειας, μέσω προγραμμάτων ανάπλασης, ώστε να προσελκύουν τους πολίτες να τους επισκέπτονται, να τους χρησιμοποιούν και να τους διατηρούν ζωντανούς. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι υπαίθριοι χώροι στην καθημερινότητα των πολιτών είναι πολύ σημαντικός τόσο για αισθητικούς όσο για περιβαλλοντικούς και ψυχολογικούς λόγους. Τα οφέλη που προσφέρουν οι πράσινοι χώροι στη ζωή των πολιτών είναι πολλαπλά, εφόσον επηρεάζουν θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ψυχική υγεία και δίνουν την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση. Για να ξαναγίνουν οι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν στο υπό μελέτη τμήμα του οικισμού πιο ελκυστικοί και πιο προσιτοί στους πολίτες, προτείνεται να χωροθετηθούν νέες χρήσεις, να επανασχεδιαστούν, να εφοδιαστούν με τον κατάλληλο αστικό εξοπλισμό και να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων, αφενός δημιουργώντας ευχάριστες πράσινες διαδρομές μέσα στην πόλη και αφετέρου δίνοντας νέες προοπτικές και λειτουργίες στους χώρους αυτούς. Με την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως προαναφέρθηκε, πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηράκλειας Σερρών αλλά και η διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη των «Βενιζελικών» κτιρίων. Τα εργαλεία για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι λιγοστά γιατί αφενός η ανοικοδόμηση μεγάλου μέρους του οικισμού έχει ήδη συντελεστεί και αφετέρου οι υπάρχοντες υπαίθριοι χώροι πρασίνου είναι ελάχιστοι και ανεπαρκείς. Ο μοναδικός τρόπος για να εξισορροπηθεί η παραπάνω δυσαναλογία μεταξύ δομημένου και αδόμητου χώρου είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εναπομενουσών υπαίθριων χώρων μέσω αναπλάσεων με βιοκλιματικά κριτήρια και μέσω της σύνδεσης τους σε ένα μεγάλο δίκτυο πεζών - ποδηλάτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

G
Κηπουπόλεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T10:47:50Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
218
30*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.