Ταξίδια Πολωνών στο εξωτερικό. Προφίλ του Πολωνού τουρίστα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Voyages of Poles abroad. The profile of Polish traveler
Ταξίδια Πολωνών στο εξωτερικό. Προφίλ του Πολωνού τουρίστα

Κόζακ, Άννα Μαουγκοζάτα

Βαγιονής, Νικόλαος
Τσάρτας, Πάρις

Από το 1990 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στα ταξίδια των Πολωνών, κυρίως στο εξωτερικό. Δεδομένου του πληθυσμού της χώρας (περίπου 40 εκ. κάτοικοι) η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε χιλιάδες τουριστών από την Πολωνία που ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ενδιαφέρον θέμα μελέτης, από την οποία προκύπτουν στοιχεία για τα κίνητρα, τους λόγους για τους οποίους ταξιδεύουν στο εξωτερικό, για τις προτιμήσεις τους στις περιοχές, στους τύπους και προορισμούς των ταξιδιών τους. Ταυτόχρονα διαφαίνονται οι τρόποι οργάνωσης του ταξιδιού από τη στιγμή της απόφασης για το ταξίδι, της διέργειας του, μέχρι την επιστροφή στον τόπο της μόνιμης διαμονής και την αποτίμηση του. Η παρούσα εργασία εκφράζει τα ενδιαφέροντα της συγγραφέως τόσο ως φοιτήτριας της διοίκησης του τουρισμού με προέλευση τις ανθρωπολογικές και κοινωνικές σπουδές, όσο και ανθρώπου που εδώ και χρόνια δραστηριοποείται επαγγελματικά στον τομέα του εισερχόμενου τουρισμού. Η εργασία αποτελείται από τρία βασικά μέρη: τα δύο πρώτα είναι μέρη θεωρητικά και το τρίτο εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος γίνεται εισαγωγική αναφορά στον τουρισμό με την κοινωνική προσέγγιση: στον τουρισμό ως κοινωνικό φαινόμενο και στον τουρίστα ως οντότητα ανθροπωλογική και κοινωνική. Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, όπου στο πρώτο περιγράφεται η ιστορική αναδρομή στα ταξίδια των Πολωνών στο εξωτερικό στο βάθος του χρόνου. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση της ανάπτυξης των ταξιδιών των Πολωνών στη πρόσφατη περίοδο: από την αλλαγή του πολιτικό- οικονομικού καθεστώτος και της ένταξης στην ΕΕ. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ξεχωριστή αναφορά στα ταξίδια των Πολωνών στην Ελλάδα. Το τρίτο μέρος της εργασίας έχει εμπειρικό χαρακτήρα. Παρουσιάζονται σε αυτό τα αποτελέσματα έρευνας της συγγραφέως για το προφίλ του Πολωνού που αποφασίζει να ταξιδέψει στο εξωτερικό και διενεργεί ένα τέτοιο ταξίδι: τα κοινωνικά, ψυχολογικά, δημογραφικά του χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά του πριν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και την αποτίμηση του ταξιδιού μετά την ολοκλήρωση του. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από δευτερογενή όσο και από πρωτογενή έρευνα. Η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Since 1990, there has been a large increase in travel of Poles, mainly abroad. Given the country's population (about 40 million inhabitants) this increase is translated into thousands of tourists from Poland traveling to different countries of the world. This phenomenon is an interesting topic of study, which gives evidence of their motivation, the reasons why they travel abroad, their preferences in regions, travel types and destinations. At the same time, the ways of organizing the trip can be seen from the moment of the decision to travel, its journey, to the return to the place of permanent residence and the valuation of the trip. This paper reflects the interests of the writer, on the one hand as a student of the tourism administration with roots in anthropological and social studies, and on the other hand a person who has been professionally involved in the field of incoming tourism for years. This thesis - in general - consists of three main parts. The first two are theoretical parts and the third empirical The first part introduces tourism into the social approach: “tourism” as a social phenomenon and “tourist” as an anthropological and social entity. The second consists of three thematic chapters The first one describes the historical retrospection of voyages of Poles. The second chapter deals with the analysis of the development of voyages of Poles in the recent period: from the change of the political and economic regime and from the EU accession. Finally, in the third chapter there is a separate reference to the voyages of Poles to Greece The third part of the thesis is empirical in which the results of the author's research are presented in an attempt to outline the preference of the Poles who decide to travel abroad and carry out such a journey: social, psychological, demographic characteristics, behavior before travel and travel valuation after the trip. This part includes both: secondary and primary research data. The thesis completes with conclusions.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Προφίλ του Πολωνού τουρίστα
Κοινωνιολογία τουρισμού
Sociology of tourism
The Profile of Polish traveler

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-19T06:43:43Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
8
98*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.