Life Cycle Analysis and Environmental Impacts of the culture of raisin in Egialia region

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της καλλιέργειας σταφίδας στην περιοχή της Αιγιάλειας
Life Cycle Analysis and Environmental Impacts of the culture of raisin in Egialia region

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΨΩΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κυρίως σώμα διπλωματικής
Η ροή διεργασιών από την παραγωγή τροφίμων έως την κατανάλωσή τους είναι μία από τις πιο ενεργοβόρες και απαιτητικές σε φυσικούς πόρους παραγωγική διαδικασία. Αυτή η μελέτη πραγματεύεται την εφαρμογή της ανάλυσης του κύκλου ζωής του ΠΟΠ «Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσας». Σκοπός της είναι να ποσοτικοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να φωτιστούν δυνητικές επιλογές βελτίωσης τόσο της καλλιέργειας όσο και της επεξεργασίας του προϊόντος. Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής αποτέλεσε το αναλυτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τον παραπάνω σκοπό λόγω της ολιστικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κατηγορίες όπως η τοξικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τη συγκέντρωση του όζοντος και τον ευτροφισμό. Η μελέτη εμπλέκει τις προκλήσεις που συνδέονται με τις εισροές και εκροές του συστήματος παραγωγής και απαρτίζεται από τα εξής διακριτά επίπεδα : • Θεωρητικό επίπεδο: Η βιβλιογραφική αναφορά παρέχει τη σύλληψη και το νόημα των διάφορων όρων, τις κατηγορίες επιπτώσεων της αξιολόγησης και του μοντέλου που την υποστηρίζει, τα περιγραφικά στοιχεία και τις παραμέτρους της καλλιέργειας. • Καταγραφικό επίπεδο: περιγράφονται οι απαιτήσεις των δεδομένων και της πρακτικής μεθόδου που υπολογίζει τις καταγραφές, εισροές και εκροές που απορρέουν. Η αναζήτηση δεδομένων με επιτόπιες επισκέψεις και ερωτήσεις κατέγραψε και συγκέντρωσε την πλειοψηφία αυτών. Σε αυτά εφαρμόστηκε εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας και προηγήθηκε της μοντελοποίησης από ειδικό λογισμικό εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά τα δεδομένα αφορούν στοιχεία δηλώσεων των παραγωγών από την οικεία οργάνωση σταφιδοπαραγωγών, αρμόδια για τη συλλογή και την καταχώρησή τους. Τα δεδομένα αυτά αποτέλεσαν τη βάση του σχεδιασμού της μελέτης καθώς εμπεριέχει στοιχεία για την καλλιέργεια, παρόλο που αυτά ενδεχομένως να εμπεριέχουν ανακρίβειες λόγω εσφαλμένων καταχωρήσεων. Επίσης, στοιχεία που αφορούν τις εισροές και εκροές των καλλιεργειών και της επεξεργασίας του προϊόντος, τα οποία αποτελούν πρωτογενείς καταγραφές είτε με τη χρήση ερωτηματολογίων είτε προσκόμισής τους από τους υπεύθυνους λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ και το ΥπΑΑΤ, όπως αυτά αναζητήθηκαν στις επίσημες πηγές τους, που αφορούσαν συνολικές εκτάσεις καλλιέργειας και ιστορικά στοιχεία που αφορούν το προϊόν. Τέλος, η μοντελοποίηση τους βασίστηκε σε δεδομένα ευρέως αποδεκτά στην επιστημονική κοινότητα, με τους περιορισμούς και τις παραδοχές που τα συνοδεύουν, τα οποία ενσωματώνονται και αποτελούν τη βάση δεδομένων του λογισμικού υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, αποτελέσματα παρόλο που οδηγούν σε ενδείξεις συμπερασμάτων ταυτόχρονα εμπεριέχουν την ανάγκη ανάλυσης της αβεβαιότητάς τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην επεξεργασία αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των συνολικών επιπτώσεων.
The process flow from food production to consumption is one of the most energy-intensive and resource-intensive production process. This study deals with the application of life cycle analysis of POP “Currants of Vostitsa”. Its purpose is to quantify the environmental impacts and highlighted potential options improving both cultivation and processing of the product. The Life Cycle Analysis was the analytical tool used for this purpose because of the holistic approach of environmental impacts into categories such as marine aquatic ecotoxicity, the toxicities concentration of ozone and eutrophication. The study involves the challenges associated with the inputs and outputs of production system and comprises the following distinct layers: • Theoretical level: The reference provides the capture and the meaning of various terms, the impact assessment categories and model that support it, the descriptive elements and parameters of cultivation. • Inventory level: described the data requirements and practical method that calculates the recordings inputs outputs flowing. Searching data with site visits and questions recorded and garnered the majority of these. These applied to a specialized software prior to their application to the special modeling software of environmental impact assessment. The data relate to data declarations by producers from the intimate union of cultivars responsible for collecting and posting them. These formed the basis of the design of the study as it involves figures for cultivation, although they may contain inaccuracies due to incorrect entries. Also, data relating to inputs and outputs of the crops and the processing of the product, which are the primary recordings either with the use of questionnaires or submit them from operating managers of the processing unit. Additionally, used data available from the ELSTAT (government authority for national statistical data) and the Ministry of Agriculture, as they looked at their official sources, involving total land cultivations and historical data relating to the product. Finally, the modeling of the data was based on widely accepted in the scientific community, with limitations and assumptions that come with it which are incorporated and from the data base of software for calculating environmental impacts. Thus, although results leading to indications, at the same time contain conclusions the need to analyze their uncertainties. The results indicate that the electricity that is used both I cultivation and processing represents an important part of the overall impact.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΣΤΑΦΙΔΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-19T06:44:47Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
138
21*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.