Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
THE USER OF THE THEATER PUPPET IN EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY SCHOOL
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ

The aim of this paper is to highlight the use of the puppet in the teaching of the Greek alphabet, in the Primary Education, especially at pre-school children. In this research, we designed, implemented and evaluated a research, which we conducted through a period of six educational visits at a public kindergarten in Attica, in real classroom conditions between March-May 2017. To achieve this, we worked based on three frameworks. The first one concerns the creation of the necessary educational material for the implementation of our educational approach. Puppets, props worksheets, flashcards and interviews to name but a few. The educational processes were divided into two parts, where we worked with two different fairy tales, aiming at teaching the alphabet and smoothly introducing them to the written word. The second framework concerns the evaluation of the learning outcomes through two worksheets. The third framework concerns the complementary investigation of the learning outcomes, views and attitudes of teachers on the contribution of the use of the puppet to the educational process and the socialization of children. Research has shown that the puppet, in addition to being an entertainment medium, can also prove to be a great means of learning and teaching in the hands of an inspired educator. Its “playful” character makes it intimate and attractive to children, while helping with the development of social skills.
Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να αναδείξουμε τη χρήση της θεατρικής κούκλας στην εκμάθηση του ελληνικού αλφάβητου, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και δη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο, σχεδιάσαμε, εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε μία έρευνα δράσης, την οποία διεξήγαμε μέσω έξι εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε δημόσιο νηπιαγωγείο της Αττικής, σε συνθήκες πραγματικής τάξης, κατά τους μήνες Μάρτιο-Μάιο 2017. Για την επίτευξή της κινηθήκαμε με βάση τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην κατασκευή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης. Κούκλες, σκηνικά, φύλλα εργασιών, καρτέλες και συνεντεύξεις, αποτέλεσαν μέρος αυτών. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις χωρίστηκαν σε δύο μέρη, όπου δουλέψαμε με τα παιδιά δύο διαφορετικά παραμύθια, έχοντας ως στόχο την εκμάθηση του αλφάβητου και την ομαλή εισαγωγή τους στο γραπτό λόγο. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσα από δύο φύλλα εργασίας. Ο τρίτος άξονας, αφορά στη συμπληρωματική διερεύνηση ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών, για τη συμβολή της χρήσης της θεατρικής κούκλας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η έρευνα έδειξε ότι η θεατρική κούκλα, εκτός από ένα μέσο ψυχαγωγίας, μπορεί να αποδειχθεί ένα σπουδαίο μέσο μάθησης και διδασκαλίας, από έναν εμπνευσμένο χειριστή. Ο «παιγνιώδης» χαρακτήρα της, την καθιστά οικεία και ελκυστική προς τα παιδιά, ενώ παράλληλα η ενασχόληση μαζί της συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
περιέχει: Φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
PUPPET
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
EMERGING LITERACY
EDUCATIONAL PROCESS
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
SOCIALIZATION

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-23T07:34:01Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
2
114*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.