Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Quality Evaluation of Physiotherapy Services in the Department of Physical Medicine of the General Hospital of Volos 'Achilopouleio'
Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας στο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Πρέκας, Ευάγγελος

Μαλλιαρού, Μαρία
Μούρτου, Ευστρατία

Η ικανοποίηση ασθενών αποτελεί σήμερα σημαντικό δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» (ΓΝΒ), που προσήλθαν στο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής για υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Μέθοδος: Ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο PSQ των Monnin & Perneger (2002), το οποίο χορηγήθηκε σε 104 εξωτερικούς ασθενείς του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής του ΓΝΒ. Για την ανάλυση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου (εσωτερικής συνέπειας) υπολογίστηκε με τον συντελεστή Cronbach’ s alpha. Η εκτίμηση της εγκυρότητας επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάλυση της δομικής εγκυρότητας με τον έλεγχο της παραγοντικής ανάλυσης και την συγκλίνουσα εγκυρότητα με τον συντελεστή Spearman. Αποτελέσματα: Το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών στην έρευνα είναι 90,43%. Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών στις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας διαμορφώθηκε στο 90,6%. Ο συντελεστής Cronbach’ s alpha κυμάνθηκε από 0,75 έως 0,86. Ο συντελεστής Spearman κυμάνθηκε από 0,78 έως 0,90. Η παραγοντική ανάλυση (παραγοντική εγκυρότητα) επιβεβαίωσε την αρχική δομή των τριών παραγόντων που προτάθηκαν από τους σχεδιαστές του ερωτηματολογίου, με ποσοστό εξήγησης της συνολικής διακύμανσης 66,34%. Συμπεράσματα: Η ικανοποίηση των ασθενών του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής του ΓΝΒ κυμάνθηκε αρκετά υψηλά. Το ερωτηματολόγιο αποδείχθηκε πρακτικό, αξιόπιστο, έγκυρο και συστήνεται προς χρήση από τους Έλληνες φυσικοθεραπευτές στις δομές υγείας του ελληνικού συστήματος υγείας.
Patient satisfaction is now an important indicator to assess the quality of health services. Purpose: The purpose of the present study is to estimate the patient satisfaction of the General Hospital of Volos 'Achilopouleio' (GHV) who visited the Department of Physical Medicine for physiotherapy services. Methodology: The PSQ questionnaire of Monnin & Perneger PSQ (2002) was given to 104 outpatients of the Department of Physical Medicine of the GHV, who participated in this study. The SPSS 19.0 statistical program was used to analyze the questionnaires. The reliability of the questionnaire (internal consistency) was calculated using the Cronbach's alpha coefficient. The estimation of the validity focused mainly on the analysis of the construct validity by estimating the factor analysis and the convergent validity using the Spearman coefficient. Results: 90.43% of the patients participated in this survey. Total patient satisfaction was 90.6%. Cronbach's alpha coefficient ranged from 0.75 to 0.86. Spearman coefficient ranged from 0.78 to 0.90. Factor analysis (factor validity) confirmed the original structure of the three factors suggested by the questionnaire designers, with explanation of total fluctuation 66.34%. Conclusions: The satisfaction of patients of Department of Physical Medicine of the GHV has been high. The questionnaire proved practical, reliable, valid and is recommended for use by Greek physiotherapists in the Greek health system.
Tables 17, diagrams 9

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

ποιότητα
Αξιολόγηση
Ικανοποίηση ασθενών
φυσικοθεραπεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04-29
2018-05-16T05:24:24Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
3
90

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.