δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
CREDIT RISK PREVENTION : IMPLEMENTATION IN GREEK ENTERPRISES

ΓΚΟΥΒΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ

The theoretical framework of credit risk measurement and evaluation, as it has been outlined over time in the international scientific and academic community, following its presentation and analysis in order to capture the main components and manifestations of the issue, is used for empirical application of credit risk models to predict bankruptcy in listed Greek companies. The four models applied in the analysis seem that they offer strong predictive capacity for business failure for a period of one and two years prior to its occurrence when applied to the financial data of bankrupt companies. The situation changes in the case of the application of the models to the elements of the non-bankrupt companies, where all the models, with the exception of one, do not appear to classify properly the non-bankrupt companies, as most of them classify them as bankrupt. This may be due to the general situation underlying the current Greek business situation, which is characterized by a high degree of distress for virtually all firms that make them eligible for being in a state of permanent financial weakness and to be considered as bankrupt.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Το θεωρητικό πλαίσιο της μέτρησης και αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί διαχρονικά στην διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, κατόπιν της παράθεσης και ανάλυσής του με σκοπό την αποτύπωση των βασικότερων συνιστωσών και εκφάνσεων του θέματος, χρησιμοποιείται για την εμπειρική εφαρμογή των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου για την πρόβλεψη της πτώχευσης σε εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Τα τέσσερα υποδείγματα που εφαρμόζονται κατά την ανάλυση αποδεικνύεται ότι προσφέρουν ισχυρή προβλεπτική ικανότητα της πτώχευσης των επιχειρήσεων για διάστημα ενός και δύο ετών πριν την επέλευση της, όταν εφαρμόζονται στα οικονομικά στοιχεία των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Η κατάσταση μεταβάλλεται στην περίπτωση εφαρμογής των μοντέλων στα στοιχεία των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, όπου όλα τα μοντέλα, με εξαίρεση ενός, δεν φαίνεται ότι προβαίνουν σε σωστή ταξινόμηση των μη πτωχευμένων επιχειρήσεων, καθώς στην πλειονότητά τους τις ταξινομούν ως πτωχευμένες. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην εν γένει κατάσταση που διέπει την σημερινή ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αδυναμίας για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων που τις καθιστά επικίνδυνες να περιέλθουν σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας και να θεωρηθούν ως πτωχευμένες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΜΔΥΝΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-04
2018-05-18T07:59:45Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
7
92*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.