Προσβάσιμος Τουρισμός Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, Εμπόδια και Δυνατότητες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Accessible Tourism for All: The current situation in Greece, Opportunities, and Possibilities.
Προσβάσιμος Τουρισμός Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, Εμπόδια και Δυνατότητες.

Ιωακειμίδης, Πάρις

Λαλούμης, Δημήτριος
Κασσιμάτη, Ευαγγελία

0
Ο προσβάσιμος τουρισμός αποτελεί μια νέα αναδυόμενη τουριστική αγορά. Αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο ερευνητικό πεδίο μελέτης λόγω της ποικιλομορφίας των αντιλήψεων σχετικά με την αναπηρία και την πολυπλοκότητα των αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Ο προσβάσιμος τουρισμός δεν αποτελείται μια μόνο ξεχωριστή τουριστική εμπειρία, αλλά ένα σύνολο εμπειριών. Ο προσβάσιμος τουρισμός αφορά τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας και τις οικογένειες με μωρά σε καρότσι. Η παρούσα διπλωματική διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του προσβάσιμου τουρισμού στην Ελλάδα. Ο σκοπός της διπλωματικής διατριβής είναι η ανάδειξη της σημασίας του προσβάσιμου τουρισμού για τον ελληνικό τουρισμό, η οικονομική ανάλυση των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού, τα εμπόδια και οι δυνατότητες του προκειμένου να εκτιμηθεί το συνολικό επίπεδο προσβασιμότητας του ελληνικού τουριστικού κλάδου. Μέσω της πρωτογενούς έρευνάς αποσκοπούμε στην διερεύνηση του προσφερόμενου επιπέδου υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες, στο επίπεδο γνώσεων σχετικά με τον προσβάσιμο τουρισμό, στο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εξυπηρέτηση πελατών με αναπηρία και τέλος στις μελλοντικές προοπτικές αναπτύξεις του προσβάσιμου τουρισμού στην Ελλάδα. Ο ανάλυση των βιβλιογραφικών αναφορών και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο προσβάσιμος τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μια νέα σημαντική αγορά για την ελληνική τουριστική βιομηχανία.
Accessible tourism is a new emerging tourist market. It is a complex and multidimensional research field due to the diversity of disability perceptions, and the complexity of the needs of people with disabilities. Accessible tourism is not just a unique tourist experience, but a sum of experiences. Accessible tourism concerns people with disabilities, third and fourth (elderly) age groups and families with babies in a stroller. This diploma thesis aims at exploring the current state of accessible tourism in Greece. The aim of the diploma thesis is to highlight the importance of accessible tourism for Greek tourism, to analyze from an economical viewpoint the opportunities presented by the development of accessible tourism, its obstacles, and its potential, in order to assess the overall level of accessibility of the Greek tourism industry. Through primary research, we aim at exploring the levels of infrastructure, services and activities offered to people with disabilities, at the level of knowledge about accessible tourism, education and training for customer service with disabilities, and finally, the future prospect development of accessible tourism in Greece. The analysis of the bibliographic references and the results of the survey have shown that accessible tourism can be a significant new market for the Greek tourism industry

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αναπηρίες,
ελληνικός προσβάσιμος τουρισμός
Προσβάσιμος τουρισμός,
κίνητρα για ταξίδια,
τουριστική εμπειρία προσβασιμότητας,

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T08:09:50Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
39
191

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.