EVALUATION OF BANK EMPLOYEES: AN EMPIRICAL STUDY FOR THE NATIONAL BANK AND EUROBANK

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗ EUROBANK
EVALUATION OF BANK EMPLOYEES: AN EMPIRICAL STUDY FOR THE NATIONAL BANK AND EUROBANK

ΝΤΖΙΑΝΤΖΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΝΟΥΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ

Over time, the human factor determines, evolves, and ultimately makes a business, such as a bank, profitable. Particularly today, when the economic environment is volatile and rapidly changing, a company's employees can give it the impetus to make a difference. For this reason, Human Resource Management in general, as well as employee assessment, are a sector of utmost importance for each organization, while the results of the evaluation are crucial to employees, as they are linked to their personal and professional satisfaction and development and ultimately, their efficiency and optimal operation of the business itself. The purpose of this paper is to analyze the evaluation methods applied by two different corporate banks, the National Bank of Greece and Eurobank and the export of results, through a questionnaire survey, on how the employees themselves experience their evaluation process. The first chapter analyzes in general the Human Resources Management, its functions, competences and objectives, as well as the evaluation, for which its benefits, its uses, its importance and its conditions are presented. Finally, the basic methods and possible evaluation errors are listed. In the second and third chapters a brief presentation of NBG and EUROBANK is made, as well as the evaluation methods that they apply. In the fourth chapter, the conclusions are presented in detail, both for each bank and relative to each other. The survey showed that the employees overall agree with the evaluation process and wish it to be decisive for their professional development despite the individual differences regarding the use of the results of each bank's evaluation. In addition, there is a consensus on the relevance of the evaluation criteria, while all respondents prefer a 360 ° assessment. The opinion is that none of the existing rating systems represents the actual image of the employee in the bank, which is expressed by a different degree of satisfaction among the employees of the two banks, with those of Eurobank appearing more pleased.
Διαχρονικά, ο ανθρώπινος παράγοντας καθορίζει, εξελίσσει και τελικά καθιστά μία επιχείρηση, όπως είναι η τράπεζα, κερδοφόρα. Ιδιαίτερα σήμερα, που το οικονομικό περιβάλλον είναι ασταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο, οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μπορούν να της δώσουν την ώθηση να κάνει τη διαφορά. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων γενικά, αλλά και η αξιολόγηση των εργαζομένων ειδικότερα, αποτελούν τομέα υψίστης σημασίας για κάθε οργανισμό, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι για τους υπαλλήλους κρίσιμα, καθώς συνδέονται αμφίδρομα με την προσωπική κι επαγγελματική τους ικανοποίηση κι εξέλιξη και τελικά, την αποδοτικότητά τους και την βέλτιστη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των μεθόδων αξιολόγησης τις οποίες εφαρμόζουν δύο διαφορετικές σε εταιρική κουλτούρα τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Eurobank και η εξαγωγή αποτελεσμάτων, μέσω έρευνας με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, σχετικά με το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, οι λειτουργίες, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι της, αλλά και η αξιολόγηση, για την οποία παρουσιάζονται τα οφέλη της, οι χρήσεις της, η σημασία και οι προϋποθέσεις της. Τέλος, αναφέρονται οι βασικότερες μέθοδοι και τα πιθανά σφάλματα αξιολόγησης. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της ΕΤΕ και της EUROBANK και των μεθόδων αξιολόγησης που αυτές εφαρμόζουν. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπεράσματα, τόσο για κάθε τράπεζα, όσο και συγκριτικά μεταξύ τους. Η έρευνα έδειξε ότι οι υπάλληλοι συνολικά συμφωνούν με τη διαδικασία της αξιολόγησης κι επιθυμούν αυτή να είναι καθοριστική για την επαγγελματική τους εξέλιξη, παρά τις επί μέρους διαφορές σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της κάθε τράπεζας. Επιπλέον, υπάρχει σύμπλευση απόψεων αναφορικά με τη σημαντικότητα των κριτηρίων της αξιολόγησης, ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων προτιμά μια αξιολόγηση 360ο. Η γνώμη που αποτυπώνεται είναι ότι κανένα από τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα του εργαζόμενου στην τράπεζα, γεγονός όμως που εκφράζεται με διαφορετικό βαθμό ικανοποίησης από του υπαλλήλους των δύο τραπεζών, με εκείνους της Eurobank να εμφανίζονται πιο ευχαριστημένοι.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-21T11:44:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
1
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.