Το e-banking.Η χρήση του στην Ελλάδα.Οι καταναλωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
E-banking.Banking in Greece.Consumer preferences.
Το e-banking.Η χρήση του στην Ελλάδα.Οι καταναλωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων.

ΧΡΟΝΗ, ΜΑΡΙΑ

Ζήσης, Βασίλειος
Μπάλιος , Δημήτριος
Μπάλιος , Δηημήτριος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της χρήσης του e-banking στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι να εξεταστεί ο βαθμός αποδοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Αρχικά, ορίζεται η έννοια του e-banking και η χρήση του παγκοσμίως. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα κυρίως προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση στην χώρα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας κατά την οποία εξετάζονται σημαντικές έρευνες στο πεδίο κυρίως της τελευταία 20ετίας. Όπως είναι φυσικό, αναλύονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της χρήσης του e-banking καθώς και οι λόγοι επιλογής του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση του τραπεζικού κλάδου. Αναλύονται όλες οι διαθέσιμες τραπεζικές υπηρεσίες προτιμήσεις καταναλωτών και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα διαθέσιμα εργαλεία και τους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων. Στις ημέρες μας ο κίνδυνος της χρήσης του διαδικτύου είναι υπαρκτός και αρκετά διαδεδομένος. Οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίζουν συνεχώς τις νέες προκλήσεις και να φροντίζουν να είναι ενημερωμένες σχετικά με νέους κινδύνους του διαδικτύου και της ασφάλειας των συναλλαγών. Στο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο αφορά το πρακτικό μέρος γίνεται μια ανάλυση της μεθοδολογίας και των διερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας. Γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων από τη διανομή του ερωτηματολογίου το οποίο συμπλήρωσαν 43 άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πρωτογενή και προκύπτουν από αυτά χρήσιμα συμπεράσματα. Τέλος, παρατίθενται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες με βάση τα ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση το e-banking αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην μελλοντική οικονομική ζωή και στις συναλλαγές των ανθρώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 49-ΠΙΝΑΚΕΣ 15
The purpose of this thesis is to examine the use of e-banking in Greece. More specifically, the objective is to examine the degree of acceptance and use of electronic banking. Initially, the concept of e-banking and its use in the world is defined. Specific statistics are presented for Greece mainly to understand the situation in the country. In the second chapter there is an overview of the literature in which important research in the field of the last 20 years is being considered. Of course, the advantages and disadvantages of using e-banking as well as the reasons for its selection are analyzed. The third chapter concerns the banking sector. All available consumer preferences are analyzed, and then reference is made to available tools and ways of dealing with risks. Nowadays, the risk of using the internet is real and widespread. Banks are urged to constantly address new challenges and make sure they are aware of new risks of the internet and trade security. The fourth chapter deals with the practical part and concerns an analysis of the methodology and exploratory questions of the research carried out in the context of the thesis. An analysis of the results from the distribution of the questionnaire was carried out by 43 people. The results of the survey are primary and useful conclusions are made. Finally, the limitations of this research are set out and proposals for future research based on the findings are made. In any case, e-banking is expected to play an important role in the future economic life and transactions of people both in Greece and abroad.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
E-BANKING
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-21T11:49:07Z
2018-05-13


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
7
94*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.