Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
QUANTINTANTIVE EASING AS AN INSTRUMENT OF MONETARY POLICY
Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΡΕΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

0
The central banks are required to play a more complex role, than the one mentioned at their mission statements. The recent financial recession has changed their former passive attitude and got to the forefront the means by which they could assist in the fields of fiscal stability and growth. Through a review of the tools and restrictions that they confront, as well as the way they face changes in periods of crisis, we will try to determine their choices. Having always in mind, apart from the central bank, there would also be the commercial banks that entail a major defining factor of the money supply, and monetary policy. The risks that commercial banks face constitute decision factors for the central bank. A big change to the nature and the magnitude of the risks, will lead to different targets trough the use of different tools. Finally, we will focus on quantitative easing, one of the basic tools that the central banks have used in their attempt to deal with the consequences of the financial crisis. We will mention the technical characteristics and the targets of these programs through the study of recent experience. Our analysis will focus on the European program of quantitative easing. Specifically, we will try to indicate the depth of its success during the first period of its application, concerning inflation and growth.
Οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να παίξουν ένα πιο σύνθετο ρόλο από αυτόν που περιγράφεται στις διακηρύξεις τους. Η πρόσφατη οικονομική κρίση άλλαξε την παθητική στάση που κρατούσαν ως τώρα και έφερε στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν στα πεδία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της ανάπτυξης. Μέσα από μια ανασκόπηση των εργαλείων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν, καθώς και πως αυτά αλλάζουν σε καιρούς κρίσης, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τις επιλογές τους. Στο επίκεντρο, εκτός από την κεντρική τράπεζα, θα είναι και οι εμπορικές τράπεζες, που αποτελούν βασικό παράγοντα προσδιορισμού της νομισματικής κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση της νομισματικής πολιτικής. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές τράπεζες αποτελούν παράγοντες λήψης αποφάσεων για την κεντρική τράπεζα. Μια αλλαγή στη σύσταση και το μέγεθος των κινδύνων θα οδηγήσει σε διαφορετικούς στόχους, μέσα από διαφορετικά εργαλεία. Τέλος, θα εστιάσουμε στην ποσοτική χαλάρωση που αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία που επιστράτευσαν οι κεντρικές τράπεζες στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν, εκ των υστέρων, τις συνέπειες της κρίσης. Θα αναφερθούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους στόχους αυτών των προγραμμάτων, μέσα από τη μελέτη της πρόσφατης εμπειρίας. Η ανάλυση μας θα επικεντρωθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε κατά πόσο αυτό πέτυχε τους στόχους του, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, όσον αφορά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Διπλωματική Εργασία / Dissertation

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-22T06:01:29Z
2018-05-12


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
6
76

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.