Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία

Γιαννούλη, Νίκη

Βενιέρη, Δανάη
Κόκκινος, Πέτρος

Περιέχει : πίνακες, φωτογραφία, εικόνες
This master thesis presents the concept of medical waste, exposure risks, medical waste management regulations, medical waste management procedures and control techniques. Medical centers, including hospitals, clinics and places where diagnosis and treatment is taking place, produce waste that is extremely dangerous and puts people at risk. The management of medical waste is a major challenge, particularly in the context of healthcare facilities in the developing world. Bad practices and inappropriate disposal methods during the handling and disposal of these wastes pose significant risks to health and the environment due to the infectious nature of the waste. Medical wastes pose a threat to healthcare workers, patients, the environment, and even the general population if they are not appropriately treated. Establishing rules on health waste management (HCW) is a challenge for the public sector. Organizations must ensure the safety of alternative waste management solutions for: hospitals that concentrate HCW production and small facilities such as clinics, pharmacies and other sources that produce scattered quantities of medical waste. The management of health care waste is receiving more attention due to the risks to humans and the environment due to poor waste management practices.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έννοια των ιατρικών αποβλήτων, οι κίνδυνοι έκθεσης, οι ρυθμιστικές πράξεις διαχείρισης, οι διαδικασίες διαχείρισης και οι τεχνικές ελέγχου. Τα ιατρικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των κλινικών και των τόπων όπου διεξάγεται η διάγνωση και η θεραπεία, παράγουν απόβλητα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θέτουν τα άτομα σε κίνδυνο. Η διαχείριση τους αποτελεί μείζονα πρόκληση, ιδίως στο πλαίσιο των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης του αναπτυσσόμενου κόσμου. Κακές πρακτικές και ακατάλληλες μέθοδοι διάθεσης που ασκούνται κατά τη διάρκεια χειρισμού και απόρριψης αυτών των αποβλήτων προκαλεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω της μολυσματικής φύσης των αποβλήτων. Αποτελούν απειλή για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τους ασθενείς, το περιβάλλον, αλλά ακόμα και για τον γενικό πληθυσμό, αν δεν αντιμετωπιστούν και δεν διατεθούν κατάλληλα. Η θέσπιση κανόνων για τη διαχείριση των αποβλήτων υγείας (Healthcare waste - HCW) αποτελεί πρόκληση για τον δημόσιο τομέα. Οι οργανισμοί πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης αποβλήτων για :τα νοσοκομεία, τα οποία συγκεντρώνουν την παραγωγή HCW, αλλά και τις μικρές εγκαταστάσεις, όπως κλινικές, τα φαρμακεία και τις άλλες πηγές, που παράγουν διασκορπισμένες ποσότητες ιατρικών αποβλήτων. Η διαχείριση των αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης τυγχάνει μεγαλύτερης προσοχής εξαιτίας των κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον λόγω των ανεπαρκών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Management of medical waste
Impacts on public health
Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-23T06:03:21Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
14
82

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.