Μεθοδολογίες Διασφάλισης της Ποιότητας σε συνθήκες λιτής παραγωγής σε σύγκριση με τις κλασσικές μεθόδους παραγωγής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Quality assurance methodologies in lean manufacturing compared against conventional manufacturing methods
Μεθοδολογίες Διασφάλισης της Ποιότητας σε συνθήκες λιτής παραγωγής σε σύγκριση με τις κλασσικές μεθόδους παραγωγής

Παπαντώνης, Γεώργιος

Κωστόπουλος, Βασίλειος
Μαυροειδής, Βασίλειος

Περιέχει : πίνακες, εικόνες
Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να αναδείξει τις αρχές, τις θεωρίες και τις μεθοδολογίες της λιτής παραγωγής σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο της μαζικής παραγωγής και πως αυτές συνδέονται με την έννοια της Ποιότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξελικτική της λιτής παραγωγής όπως επηρεάστηκε από τη φιλοσοφία της μαζικής παραγωγής και πως αναπτύχθηκε διαχρονικά στο επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της λιτής παραγωγής, χαρακτηριστικά που την έχουν αναδείξει σε επιχειρηματική πρόκληση τις τελευταίες τρείς δεκαετίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται τα βασικά εργαλεία – τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει μία επιχείρηση για να επιτύχει την λιτή παραγωγή εντός του οργανισμού της τεχνικές οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα και πετυχαίνουν τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο οδικός χάρτης εφαρμογής της φιλοσοφίας της λιτής παραγωγής με χρήση του χάρτη της αξιακής ροής, εργαλείου κατάλληλου για αναγνώριση των σπαταλών, με χρήση κατάλληλών δεικτών που μας επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση και τη σύγκριση παραμέτρων της παραγωγής και με τη χρήση των απαραίτητων λογισμικών προγραμμάτων, για να έχει ένας οργανισμός τα βέλτιστα οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις οικονομικές πτυχές της λιτής παραγωγής: αξία προϊόντος, κόστος προϊόντος και υπολογισμός αποθεμάτων που μας βοηθούν να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ώστε να μπορεί η επιχείρηση που υιοθετεί το μοντέλο της λιτής παραγωγής και να αξιολογήσει κατάλληλα της ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, εξάγονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της λιτής παραγωγής με τη χρήση ανάλυσης SWOT και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα επάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
The purpose of this Thesis is to highlight the principles, theories and methodologies of lean production compared to conventional mass production and to indicate how they relate to the concept of quality. The first chapter presents the evolution and development of lean production in the business and production environment as influenced by the philosophy of mass production. The basic features of lean production, which have brought it forward as a business challenge over the last three decades, are also analyzed. The second chapter highlights the basic tools and techniques that a company should implement in order to establish lean production, so as to ensure the quality and continuous improvement of the organization. The third chapter analyzes the road map application of lean production philosophy using the value stream mapping, a waste-identifying tool which utilizes suitable indicators and software programs to quantify and compare production parameters, in order for an organization to achieve the best financial and production results. The fourth chapter refers to the way that economic aspects of lean production such as product value, product cost and inventory calculation lead to measurable results, so that the business adopting the lean production model can properly evaluate actions for continuous improvement. The fifth and final chapter of this Thesis draws conclusions regarding the application of lean production using SWOT analysis and makes further research suggestions on the specific subject matter.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

waste
value stream mapping
Lean manufacturing
λιτή διαχείριση
χάρτης αξιακής ροής
lean management
Λιτή παραγωγή
lean production
σπατάλη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-13
2018-05-23T11:12:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
92

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.