Συγκριτική μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου "cherry"

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Συγκριτική μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου "cherry"

Μακρογιάννη, Δέσποινα

Πάσσαμ, Χάρολντ Κ.

The aim of the present study was to examine the effect of the presence or absence of seeds on the fruit quality and post harvest behaviour of cherry tomatoes. The experiment was carried out from October 2008 to July 2009 and two cherry tomato hybrids (Cherelino F1 and Conchita F1) were used. The seeded fruits derived from normally fertilized flowers and the seedless ones from emasculated flowers (at the late bud stage) sprayed with auxin solution (β-NOA, 50 ppm). Seeded and seedless red ripe fruits of the two hybrids were placed in small plastic containers (480 ml) covered with stretch film, stored at 5 and 15°C for 10 and 20 days followed by 2 days shelf life at room temperature. Fruit weight, specific weight, the red colour and brightness of the pericarp, total soluble solids, firmness, pH, titratable acidity, lycopene content, total antioxidant activity, respiration rate and ethylene production rate of the fruits were determined immediately after harvest and at the end of each storage period. In addition, at 24 hour intervals, for three days from the beginning of storage, the composition of the atmosphere (CO2, O2, C2H4) inside the packages was determined. The experimental data showed that seeded and seedless red-ripe fruits of both hybrids did not exhibit large differences in quality parameters at harvest. However, seedless fruits showed significantly reduced acid content and fruit firmness and a slightly inferior antioxidant activity than the seeded ones, whereas total soluble solids, lycopene content and the colour of the pericarp were similar. Regarding the post harvest behaviour of the fruits, the visual quality of seeded and seedless fruits of both hybrids was retained well even after 20 days of storage, and no significant differences were observed between the two types of fruits. Nevertheless, seedless fruits of both hybrids showed higher firmness at the end of storage and a lower increase in the red colour during storage, suggesting that seedless fruits tend to overripen less rapidly than seeded fruits, resulting in prolonged postharvest life.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξεταστεί η επίδραση της παρουσίας ή απουσίας των σπερμάτων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά τη συγκομιδή και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά καρπών τομάτας τύπου «cherry». Το πειραματικό μέρος πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2008 έως και τον Ιούλιο του 2009 και χρησιμοποιήθηκαν τα υβρίδια Cherelino F1 και Conchita F1. Οι ένσπερμοι καρποί προήρθαν από φυσιολογική γονιμοποίηση των ανθέων και οι άσπερμοι από ευνουχισμό κλειστών ανθέων και ψεκασμό με την καρποδετική ορμόνη β-NOA (50 ppm). Ένσπερμοι και άσπερμοι κόκκινοι ώριμοι καρποί των δύο υβριδίων τοποθετήθηκαν σε μικροσυσκευασίες (480 ml) καλυμμένες με πλαστική μεμβράνη και αποθηκεύτηκαν στους 5 και 15°C για 10 και 20 ημέρες, ενώ στη συνέχεια αφήνονταν για 2 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου για να προσδιοριστεί η μετασυλλεκτική ζωή «στο ράφι». Αμέσως μετά τη συγκομιδή και μετά το τέλος της κάθε περιόδου συντήρησης, προσδιορίστηκαν το βάρος, το ειδικό βάρος, το κόκκινο χρώμα και η φωτεινότητα του περικαρπίου, η συνεκτικότητα, τα ολικά διαλυτά στερεά, το pH, η τιτλοδοτούμενη οξύτητα, η περιεκτικότητα σε λυκοπένιο, η ολική αντιοξειδωτική δράση, ο ρυθμός αναπνοής και παραγωγής αιθυλενίου των καρπών, ενώ προσδιορίστηκε και η σύσταση της ατμόσφαιρας (CO2, O2, C2H4) στο εσωτερικό της μικροσυσκευασίας κατά τις τρεις πρώτες ημέρες της αποθήκευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στο στάδιο του ώριμου κόκκινου χρώματος κατά τη συγκομιδή, οι άσπερμοι καρποί cherry τομάτας δεν υστερούν σημαντικά έναντι των ένσπερμων σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, με εξαίρεση την μικρότερη ποσότητα οξέων, τη χαμηλότερη συνεκτικότητα και την ελαφρά χαμηλότερη αντιοξειδωτική δράση. Σχετικά με τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά, αν και δεν παρατηρήθηκαν έντονες διαφορές στην οπτική ποιότητα των ένσπερμων και άσπερμων καρπών και των δύο υβριδίων μετά την αποθήκευσή τους τόσο στις 10 όσο και στις 20 ημέρες, οι άσπερμοι καρποί και των δύο υβριδίων διατήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό την συνεκτικότητά τους και παρουσίασαν μειωμένη τάση για υπερωρίμανση (όπως αυτή εκτιμάται από την περαιτέρω ανάπτυξη του κόκκινου χρώματος κατά την αποθήκευση), υποδεικνύοντας αυξημένη μετασυλλεκτική ζωή σε σχέση με τους ένσπερμους καρπούς.

Μεταπτυχιακή εργασία

ποιότητα
μετασυλλεκτικός έλεγχος
ντοματίνια
postharvest control
άσπερμες ποικιλίες
cherry tomatoes
quality
seedless varieties

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

Greek

2010-06-28T09:00:34Z
2010
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)