Αποπεράτωση αυθαιρέτων με πολεοδομική άδεια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2012 (EN)
Αποπεράτωση αυθαιρέτων με πολεοδομική άδεια

ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ Του

Αποπεράτωση αυθαιρέτων με πολεοδομική άδεια Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ Τη διαδικασία χορήγησα άδειαε από την πολεοδομία για την αποπεράτωση ή την επισκευή αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση «τακτοποίησα» καθόρισε χθεε το υπουργείο Περιβάλλοντοε. Ταυτόχρονα, με νέεε τροπολογίε3 που κατατέθηκαν χθεε στη Βουλή, δόθηκε παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για την καταβολή Tns πρώτα δόσα του προστίμου για όσα αυθαίρετα δηλώθηκαν σε νησιά (πλην Εύβοιαε και Κρήτα) μέχρι το ztkos του έτουε. Επίσα, απηλλάγησαν από την υποχρέωση να επισυνάπτουν τοπογραφικό σε κάθε αγοραπωλησία οι ιδιοκτήτεε αγροτεμαχίων που προήλθαν από διανομή ή είναι καταγεγραμμένοι eos ενεργοί αγρότεε στο υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξα. Πάντωε, n Επιστημονική Επιτροπή Tns Βουλη$ εξέφρασε χθε3 και πάλι επιφυλάξει για τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Η διαδικασία αποπεράτωσα ή επισκευήε των νομιμοποιημένων αυθαιρέτων καθορίστηκε με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ B, 20.1.2012) και αφορά σε αυθαίρετα που έχουν αποπληρώσει το πρόστιμο. Οσον αφορά tis επισκευέ5: Η χορήγηση άδειας για αποπεράτωση ή επισκευή αφορά αυθαίρετα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση «τακτοποίησης». λαμβάνει: a) βεβαίωση του TEE για την αποπληρωμή του προστίμου, β) τεχνική έκθεση μηχανικού για tis εργασίεε και πιστοποίηση ότι δεν θα αυξήσουν το κτίριο σε όγκο, γ) φωτογραφίε5 του αυθαιρέτου. • Εφόσον δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, n άδεια πρέπει να χορηγείται evtos διημέρου. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Οι εργασίε5 πρέπει να ολοκλη¬ Δίνεται παράταση στην καταβολή της πρώτης δόσης προστίμου για όσα δηλώθηκαν σε νησιά. • Οι εργασίεε εκτελούνται μετά την Εγκριση Εργασιών ano την πολεοδομία στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ο ιδιόκτητα. • Η αίτηση πρέπει να περι¬ To υπουργείο Περιβάλλοντοε, πάντωε, συνέχισε xQzs την τροποποίηση του N. 4014/11 καταθέτονταε νέεε τροπολογίε5. Γνωμοδοτώντα5 επί των τροπολογιών, n Επιστημονική Επιτροπή Tns Βουλήε εξέφρασε τη διαφωνία Tns με τη γενικευμένη -και όχι κατά περίπτωση- «νομιμοποίηση» αυθαιρέτων, όπωε είχε πράξει και κατά την κατάθεση του N. 4014/11. Onojs αναφέρει, προκειμένου να μη συγκρούεται n ρύθμιση με τη νομολογία του ΣτΕ, «θα πρέπει να προηγείται αιτιολογημένη κρίση Tns αρμόδιαε αρχήε (σ.σ. άρα των πολεοδομιών και όχι του TEE) ότι για κάθε συγκεκριμένη κατασκευή πληρούνται οι ειδικέε προϋποθέσει υπαγωγήε otis προτεινόμενεε διατάξειε». Τέλοε, ανάμεσα axis λοιπέε τροπολογίεε του νομοσχεδίου, το ΥΠΕΚΑ όρισε ότι εφ' όσον σε μια Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) επιτρέπεται να εγκατασταθούν βιομηχανια ή βιοτεχνία εγκαταστάσειε, μπορούν να εγκατασταθούν «και άλλε5, αναλόγου είδουε, μορφήε και όχλησα εγκαταστάσειε», (δηλαδή ακόμα κι αν δεν προβλέπονται από τη ΖΟΕ) χω pis να διευκρινίζει ποιεε μπορεί να είναι αυτέε... ρωθούν μέσα σε έξι μήνε5. Για την ολοκλήρωση ημιτελών αυθαιρέτων: • Υποβάλλονται τα απαιτούμενα σήμερα για την έκδοση οικοδομική3 άδεια3 (αίτηση, τοπογραφικό, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη πυροπροστασία5, αποδεικτικό κατάθεσα αμοιβήε μηχανικού, αιτιολογημένη έκθεση μηχανικού). • Βεβαίωση TEE για την αποπληρωμή του προστίμου. • Φωτογραφίεε του αυθαιρέτου. Αποπεράτωση αυθαιρέτων με πολεοδομική άδεια Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ Τη διαδικασία χορήγησα άδειαε από την πολεοδομία για την αποπεράτωση ή την επισκευή αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση «τακτοποίησα» καθόρισε χθεε το υπουργείο Περιβάλλοντοε. Ταυτόχρονα, με νέεε τροπολογίε3 που κατατέθηκαν χθεε στη Βουλή, δόθηκε παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για την καταβολή Tns πρώτα δόσα του προστίμου για όσα αυθαίρετα δηλώθηκαν σε νησιά (πλην Εύβοιαε και Κρήτα) μέχρι το ztkos του έτουε. Επίσα, απηλλάγησαν από την υποχρέωση να επισυνάπτουν τοπογραφικό σε κάθε αγοραπωλησία οι ιδιοκτήτεε αγροτεμαχίων που προήλθαν από διανομή ή είναι καταγεγραμμένοι eos ενεργοί αγρότεε στο υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξα. Πάντωε, n Επιστημονική Επιτροπή Tns Βουλη$ εξέφρασε χθε3 και πάλι επιφυλάξει για τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Η διαδικασία αποπεράτωσα ή επισκευήε των νομιμοποιημένων αυθαιρέτων καθορίστηκε με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ B, 20.1.2012) και αφορά σε αυθαίρετα που έχουν αποπληρώσει το πρόστιμο. Οσον αφορά tis επισκευέ5: Η χορήγηση άδειας για αποπεράτωση ή επισκευή αφορά αυθαίρετα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση «τακτοποίησης». Δίνεται παράταση στην καταβολή της πρώτης δόσης προστίμου για όσα δηλώθηκαν σε νησιά. • Οι εργασίεε εκτελούνται μετά την Εγκριση Εργασιών ano την πολεοδομία στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ο ιδιόκτητα. • Η αίτηση πρέπει να περι¬ λαμβάνει: a) βεβαίωση του TEE για την αποπληρωμή του προστίμου, β) τεχνική έκθεση μηχανικού για tis εργασίεε και πιστοποίηση ότι δεν θα αυξήσουν το κτίριο σε όγκο, γ) φωτογραφίε5 του αυθαιρέτου. • Εφόσον δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, n άδεια πρέπει να χορηγείται evtos διημέρου. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, το θέμα παραπέμπεται στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Οι εργασίε5 πρέπει να ολοκλη¬ ρωθούν μέσα σε έξι μήνε5. Για την ολοκλήρωση ημιτελών αυθαιρέτων: • Υποβάλλονται τα απαιτούμενα σήμερα για την έκδοση οικοδομική3 άδεια3 (αίτηση, τοπογραφικό, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη πυροπροστασία5, αποδεικτικό κατάθεσα αμοιβήε μηχανικού, αιτιολογημένη έκθεση μηχανικού). • Βεβαίωση TEE για την αποπληρωμή του προστίμου. • Φωτογραφίεε του αυθαιρέτου. To υπουργείο Περιβάλλοντοε, πάντωε, συνέχισε xQzs την τροποποίηση του N. 4014/11 καταθέτονταε νέεε τροπολογίε5. Γνωμοδοτώντα5 επί των τροπολογιών, n Επιστημονική Επιτροπή Tns Βουλήε εξέφρασε τη διαφωνία Tns με τη γενικευμένη -και όχι κατά περίπτωση- «νομιμοποίηση» αυθαιρέτων, όπωε είχε πράξει και κατά την κατάθεση του N. 4014/11. Onojs αναφέρει, προκειμένου να μη συγκρούεται n ρύθμιση με τη νομολογία του ΣτΕ, «θα πρέπει να προηγείται αιτιολογημένη κρίση Tns αρμόδιαε αρχήε (σ.σ. άρα των πολεοδομιών και όχι του TEE) ότι για κάθε συγκεκριμένη κατασκευή πληρούνται οι ειδικέε προϋποθέσει υπαγωγήε otis προτεινόμενεε διατάξειε». Τέλοε, ανάμεσα axis λοιπέε τροπολογίεε του νομοσχεδίου, το ΥΠΕΚΑ όρισε ότι εφ' όσον σε μια Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) επιτρέπεται να εγκατασταθούν βιομηχανια ή βιοτεχνία εγκαταστάσειε, μπορούν να εγκατασταθούν «και άλλε5, αναλόγου είδουε, μορφήε και όχλησα εγκαταστάσειε», (δηλαδή ακόμα κι αν δεν προβλέπονται από τη ΖΟΕ) χω pis να διευκρινίζει ποιεε μπορεί να είναι αυτέε...

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-02-02T08:30:07Z
2012-02-02


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)