Πολιτιστικός Τουρισμός – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πολιτιστικός Τουρισμός – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Λιναρδάτου, Χαριτίνη

540: Τσαούση, Άσπα

Text (Book , Education )
Text

τουρισμός
κοινωνική οικονομία
αποκέντρωση
κοινωνική πολιτική
οικολογία
πολιτισμός
εθνική οικονομία
οικολογικός τουρισμός
εκπαίδευση
τοπική αυτοδιοίκηση
περιφερειακή ανάπτυξη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.