Παιδαγωγική ψυχολογία, διαπροσωπικές σχέσεις

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Παιδαγωγική ψυχολογία, διαπροσωπικές σχέσεις

Μαρμαρινός, Ιωάννης

Το θεµατικό περίγραµµα της ενότητας περιλαμβάνει: Παιδαγωγική ψυχολογία. Ρόλος της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. Μάθηση (έννοια, φύση, σηµασία, αντικείµενο, προβλήµατα). Θεωρίες µάθησης (κυριότερες θεωρίες και κριτική θεώρησή τους). Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση (κίνητρα, ετοιµότητα, ωριµότητα, τρόποι διδασκαλίας κτλ). Ατοµικές διαφορές και µάθηση. Τύποι µάθησης και τρόποι µελέτης. Αντίληψη, νοημοσύνη µνήµη και λήθη στη µάθηση και διατήρηση της µάθησης. Μαθησιακές δυσκολίες: Ερµηνεία, αντιµετώπιση. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις και ψυχική / κοινωνική υγεία. ∆εξιότητες επικοινωνίας. Προγράµµατα βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων. ∆ιαφυλικές σχέσεις. Ειδικές οµάδες µαθητών (π.χ. ευφυείς µαθητές, µαθητές µε νοητική υστέρηση, µαθητές από στερηµένα περιβάλλοντα, αλλοδαποί, κτλ). Σχολική τάξη ως οµάδα. Ρόλος των οµάδων στη σχολική τάξη. Είδη οµάδων, λειτουργία των οµάδων. Χώροι και υπηρεσίες για εξασφάλιση υποστήριξης των µαθητών ή και του σχολείου σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως ναρκωτικά, αλκοολισµός, AIDS, κτλ. Ο εκπαιδευτικός και ο συµβουλευτικός τους ρόλος.

Text (Education )
Text

σχολική ζωή
εκπαιδευτικός
διαρκής εκπαίδευση
εκπαίδευση
μαθητής
παιδεία
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.