Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία-Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εισαγωγή στη διδακτική μεθοδολογία-Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας

Κασιμάτη, Αικατερίνη

Το θεµατικό περίγραµµα της ενότητας περιλαμβάνει: Οριοθέτηση της ∆ιδακτικής Μεθοδολογίας, σύντοµη ιστορική εξέλιξη της ∆ιδακτικής, νέες θεωρητικές τάσεις. ∆ιδακτική Μεθοδολογία και Επιστήµες της Αγωγής, η σχέση της µε τη ∆ιδακτική Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Βασικές έννοιες της ∆ιδακτικής (διδασκαλία, µαθητεία, µάθηση, πορεία διδασκαλίας, µέθοδος κ.α.). Χρήση µοντέλων στη ∆ιδακτική, διδακτικές και κοινωνικές µορφές της διδασκαλίας, τα γνωστικά εφόδια του εκπαιδευτικού. Σχεδιασµός της ∆ιδασκαλίας, επίπεδα σχεδιασµού, διδακτική ενότητα, Σχέδιο Μαθήµατος, Ασκήσεις εκπόνησης Σχεδίου Μαθήµατος και παρατήρησης – αξιολόγησης της διδασκαλίας. ∆ιδακτικοί στόχοι: Επιλογή, διατύπωση, ταξινοµία διδακτικών στόχων. Αναλυτικό Πρόγραµµα, Περιεχόµενα: Επιλογή και δόµηση. Πορεία ∆ιδασκαλίας, Φάσεις – ∆ραστηριότητες ∆ιεξαγωγής. Σύγχρονες διδακτικές αρχές, Λειτουργίες και χρήση της διδακτικής ερώτησης. Ενδιαφέρον, κίνητρα ως προϋποθέσεις της µάθησης. Σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα και Τεχνολογία στη διαδικασία διδασκαλίας – µάθησης, παιδαγωγική σχέση και αλληλεπίδραση, διαπροσωπική επικοινωνία, διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες. Ψυχολογικό κλίµα της Τάξης. Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης.

Text (Education )
Text

μέθοδος εκμάθησης
διδακτικό υλικό
εκπαιδευτικός
νέα παιδαγωγική
διαρκής εκπαίδευση
παιδαγωγική μέθοδος
σπουδές εκπαιδευτικών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2008
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.