Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Μαθηματικά Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά: Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: Μαθηματικά Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου

540: Πόταρη, Δέσποινα
570: (Εμπειρογνώμονες εκπόνησης) Αθανασιάδης, Ηλίας Βρυώνης, Κωνσταντίνος Βερύκιος, Πέτρος Γεωργιάδου–Καμπουρίδη, Βαρβάρα Γλένης, Σπυρίδων Ζαχαριάδης, Θεοδόσιος Ζυμπίδης, Δημήτριος Θωμαΐδης, Ιωάννης Καλδρυμίδου, Μαρία Κασκαντάμης, Μιχαήλ Κασσώτη, Όλγα Καφούση, Σουλτάνα Κλιάπης, Πέτρος Κλώθου, Άννα Κολέζα, Ευγενία Κυνηγός, Χρόνης Λεμονίδης, Χαράλαμπος Μαρκόπουλος, Χρήστος Μεταξάς, Νικόλαος Παγγέ, Πολυξένη Παπασταυρίδης, Σταύρος Πετροπούλου, Γεωργία Σακονίδης, Χαράλαμπος Σδρόλιας, Κωνσταντίνος Σκούρας, Αθανάσιος Σταματόπουλος, Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Τζεκάκη, Μαριάννα Τριανταφυλλίδης, Τριαντάφυλλος Τύπας, Γεώργιος Φακούδης, Ευάγγελος Χριστοδούλου, Ιφιγένεια Ψυχάρης, Γεώργιος

Στο παρόν πρόγραμμα σπουδών, αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και καθορίζονται οι στόχοι της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών καθώς και οι βασικές ικανότητες, δεξιότητες και διεργασίες που αναμένεται οι μαθητές να αποκτήσουν. Στη συνέχεια αναλύεται η δομή ανάπτυξης του προγράμματος εστιάζοντας στον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου μέσα από τον καθορισμό τριών βασικών θεματικών αξόνων. Επίσης αναλύονται για κάθε βασική θεματική περιοχή η σημασία της, οι βασικές έννοιες και διεργασίες καθώς και η εξέλιξη τους στη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης εστιάζοντας στις βασικές μεταβάσεις ανά ηλικιακό κύκλο. Στη δομή ανάπτυξης συμπεριλαμβάνεται η βασική φιλοσοφία ένταξης εργαλείων (χειραπτικών και ψηφιακών) στη διδασκαλία των μαθηματικών, των διδακτικών προσεγγίσεων (όπως της «δραστηριότητας» και της «συνθετικής εργασίας») καθώς και της διαδικασίας της αξιολόγησης. Ακολουθεί ανά τάξη πίνακας (Α΄Γυμνασίου σ’ αυτή τη φάση) όπου παρουσιάζονται τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα βασικά περιεχόμενα, οι ενδεικτικές δραστηριότητες και το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε θεματικό άξονα. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες συνοψίζονται σε πίνακα και αντιστοιχίζονται με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο τέλος του κάθε ηλικιακού κύκλου παρουσιάζονται παραδείγματα συνθετικών εργασιών, μέρος των οποίων αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Τέλος ακολουθεί ενδεικτική λίστα βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν.

Text
Text (Other)

διδακτικό υλικό
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
μαθηματικά
πρόγραμμα διδασκαλίας
εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.