Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων και των μαθητών πάνω στα αρωματικά και τα φαρμακευτικά φυτά της χώρας μας , τις χρήσεις και τη θεραπευτική τους αξία διαχρονικά.

Moving Image
Moving Image (Education )

εναλλακτική ιατρική
περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013


GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.