Παράρτημα ΙΙ: Αποτελέσματα έρευνας μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» την περίοδο 2010-2014

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Παράρτημα ΙΙ: Αποτελέσματα έρευνας μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» την περίοδο 2010-2014

CMT Προοπτική Consulting – Management – Training

677: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη: 109 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μαθητών Ρομά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014 και Ιανουάριος 2015

Dataset (Other)
Dataset

αξιολόγηση σχεδίου
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
αθίγγανος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015-02
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.