Παράρτημα ΙΙ: Αποτελέσματα έρευνας μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας β΄θμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» την περίοδο 2010-2014

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Παράρτημα ΙΙ: Αποτελέσματα έρευνας μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας β΄θμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» την περίοδο 2010-2014

CMT Προοπτική Consulting – Management – Training

Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη: 120 μαθητές της β’θμιας εκπαίδευσης Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Dataset (Other)
Dataset

εθνική μειονότητα
αξιολόγηση σχεδίου
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2014-12
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.