Ο Όλυμπος στις δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ο Όλυμπος στις δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

Γκανάτσιος, Ανδρέας

Περιέχει Φωτογραφικό Υλικό από τις δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στα πλαίσια του προγράμματος: Φύση και Παράδοση του Ολύμπου, 2-4 Μαρτίου 2012.

Moving Image
Moving Image (Education )

περιβαλλοντική εκπαίδευση
φυσικό περιβάλλον

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2012


GR.TH
GR*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.