Γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι: Πιθανοί κίνδυνοι για τη γεωργία και το περιβάλλον

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι: Πιθανοί κίνδυνοι για τη γεωργία και το περιβάλλον

Κουρέτας, Δημήτριος

Dataset
Dataset (Education )

γενετική μηχανική
γενετικά τροποποιημένος οργανισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.