Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση ειδών κρέατος στην αλυσίδα εμπορίας τους

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών δεικτών για την ταυτοποίηση ειδών κρέατος στην αλυσίδα εμπορίας τους

Moving Image
Moving Image (Education )

ιχνηλασιμότητα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.