Παραδοτέο 3.2.2: Επικαιροποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων - Ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ για τα μέλη των ΟΜΕΑ

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2013 (EL)
Παραδοτέο 3.2.2: Επικαιροποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων - Ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ για τα μέλη των ΟΜΕΑ

EURASIAN PARTNERS

Text
Text (Other)

αξιολόγηση σχεδίου
ανώτατη εκπαίδευση
ποιότητα της διδασκαλίας
μέθοδος αξιολόγησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2013-12-23
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.