Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου στελέχους Staphylococcus aureus σε υγρό θρεπτικό μέσο και εκχυλίσμα μαρουλιού και ρόκας

RDF 

 
Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Population dynamics of Staphylococcus aureus in liquid medium, lettuce and rocket extract
Μελέτη της ανάπτυξης του παθογόνου στελέχους Staphylococcus aureus σε υγρό θρεπτικό μέσο και εκχυλίσμα μαρουλιού και ρόκας

Νυχάς, Γ-Ι. Ε.
Δουλγεράκη, Α. Ι.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ικανότητα ανάπτυξης του παθογόνου στελέχους Staphylococcus aureus σε διάφορα θρεπτικά μέσα. Για το σκοπό αυτό, ένα θρεπτικό υπόστρωμα (Luria – Bertani broth, LB) και τα εκχυλίσματα δύο φυτικών ιστών (μαρούλι, ρόκα) εμβολιάστηκαν με το στέλεχος Staphylococcus aureus (strain COL, MRSA) και τα δείγματα επωάστηκαν σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες (15, 20 και 30°C). Από τα αποτελέσματα κατά την επώαση στους 15°C, φάνηκε να καθυστερεί η ανάπτυξη του στελέχους σε εκχύλισμα ρόκας σε σχέση με το θρεπτικό υπόστρωμα LB. In the present study, the growth of Staphylococcus aureus on different growth media was studied. For this purpose, a growth medium (Luria – Bertani broth, LB) and two extracts from plants (lettuce and rocket), were inoculated with Staphylococcus aureus strain COL (MRSA). After the inoculation, the samples were incubated at three different temperatures (15, 20 and 30°C).

Text (Abstract presentation)
Text

τροφική δηλητηρίαση
βιολογία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (EL)
Operational Programme, Education and Lifelong Learning, Ministry of Education and Lifelong Learning (EN)

2015
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.