Μέτρηση του ρυθμού πρωτεϊνοσύνθεσης σε κυτταροειδικό και ιστοειδικό επίπεδο, σε ζωντανούς νηματώδεις Caenorhabditis elegans. Μέρος Β: Λειτουργικός χαρακτηρισμός ενός μέλους της οικογένειας των DEG/ENaCs, στο νηματώδη Caenorhabditis elegans

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Μέτρηση του ρυθμού πρωτεϊνοσύνθεσης σε κυτταροειδικό και ιστοειδικό επίπεδο, σε ζωντανούς νηματώδεις Caenorhabditis elegans. Μέρος Β: Λειτουργικός χαρακτηρισμός ενός μέλους της οικογένειας των DEG/ENaCs, στο νηματώδη Caenorhabditis elegans

Κούρτης, Νίκος

Μέρος Α. Οι διαθέσιμες μεθοδολογίες για τη μέτρηση του ρυθμού πρωτεϊνοσύνθεσης στηρίζονται στην ενσωμάτωση ραδιοσημασμένων αμινοξέων στις νεοσυντιθέμενες πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Η χρήση αυτής της μεθόδου έχει αρκετούς περιορισμούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή της πρωτεϊνοσύνθεσης σε συγκεκριμένα κύτταρα και ιστούς, σε ζωντανούς οργανισμούς. Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τις παραπάνω δυσκολίες και καθιερώσαμε μια νέα μέθοδο για τη μέτρηση της πρωτεϊνοσύνθεσης σε επιλεγμένα κύτταρα και ιστούς ζωντανών νηματωδών C. elegans. Φθορίζουσες πρωτεΐνες όπως η GFP εκφράζονται με τη χρήση κατάλληλων υποκινητών σε κύτταρα/ιστούς που μας ενδιαφέρουν ή ακόμα και σε ολόκληρο το σώμα του ζώου. Η καταγραφή του ρυθμού πρωτεϊνοσύνθεσης στηρίζεται στην αναγέννηση του φθορισμού ύστερα από φωτο-απενεργοποίηση της GFP με τη χρήση φωτός υψηλής ενέργειας και κατάλληλου μήκους κύματος (Fluorescence Recovery After Photobleaching - FRAP). Για την αξιολόγηση της δυναμικής της μεθόδου μελετήσαμε τους ρυθμούς πρωτεϊνοσύνθεσης σε διαφόρους κυτταρικούς τύπους του νηματώδους. H μέθοδος αυτή επιτρέπει την καταγραφή του ρυθμού παραγωγής πρωτεϊνών, σε συγκεκριμένα κύτταρα και ιστούς ζωντανών δειγμάτων που παρουσιάζουν διαφορετικό ενδογενή ρυθμό πρωτεϊνοσύνθεσης. Μέρος Β. Κοινό χαρακτηριστικό οργανισμών με μεγάλη μεταξύ τους φυλογενετική απόσταση όπως ο άνθρωπος, το σκουλήκι, η μύγα, ο αχινός και η ύδρα, είναι η ύπαρξη πρωτεϊνών που ανήκουν στην οικογένεια των Degenerins, και σχηματίζουν πόρους στην κυτταρική μεμβράνη για το πέρασμα ιόντων νατρίου. Μέλη της οικογένειας αυτής συμμετέχουν σε ποικίλες λειτουργίες όπως η αντίληψη πρωτονίων (ASICs), η μηχανοαίσθηση (DEGs), η ενεργοποίηση από νευροπεπτίδια (FaNaChs) και στη ρύθμιση της ομοιόστασης του νατρίου (ENaCs). Στη διάρκεια της παρούσης εργασίας επιχειρήθηκε ο χαρακτηρισμός ενός μέλους της οικογένειας των Degenerins και συγκεκριμένα του γονιδίου T28B8.5. Ο χαρακτηρισμός του προτύπου έκφρασης, έδειξε ότι το γονίδιο αυτό εκφράζεται σε νευρώνες υπεύθυνους για την αντίληψη χημικών ερεθισμάτων καθώς και σε νευρώνες άγνωστης λειτουργίας. Στη συνέχεια, στελέχη ομόζυγα για μεταλλαγές στο παραπάνω γονίδιο, εξετάστηκαν σε πειράματα συμπεριφοράς, με στόχο το λειτουργικό χαρακτηρισμό του γονιδίου . (EL)
Part Α. Currently available methodologies for measuring protein synthesis rates rely on metabolic labeling by incorporation of radioactive amino acids into nascent polypeptides. These approaches are hampered by several limitations and cannot be applied to monitor protein synthesis in specific cells or tissues, in live specimens. During this thesis we tried to overcome the above limitations and we established a novel method for monitoring protein synthesis in specific cells and tissues of live Caenorhabditis elegans animals. Fluorescent reporter proteins such as GFP are expressed in specific cells and tissues of interest or throughout animals using appropriate promoters. Protein synthesis rates are assessed by following fluorescence recovery after partial photobleaching of the fluorophore at targeted sites. We evaluated the method by examining protein synthesis rates in diverse cell types of the nematode. Because it is non-invasive, our approach allows monitoring of protein synthesis in single cells or tissues with intrinsically different protein synthesis rate. Part Β. Proteins of the Degenerin family form pores in cell membranes for the passage of sodium ions, in organisms as diverse as worms, flies, hydras, sea urchins and humans. Members of this family participate in various functions like, sensing of proton gradients (ASICs), mechanosensation (DEGs), activation by peptide neurotransmitters (FaNaChs) and regulation of sodium homeostasis (ENaCs). During the present thesis we attempted the characterization of one member of the Degenerin family, namely the T28B8.5. Characterization of the expression pattern showed that this gene is expressed in neurons responsible for chemosensation, as well as in neurons with unknown function. In order to proceed to the functional characterization of this gene, we tested worms mutated for the T28B8.5 gene, in behavioral assays. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2007-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)