Η μελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών εισβολέων της Μεσογείου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
The study of functional traits of benthic Mediteranean alien species
Η μελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών εισβολέων της Μεσογείου

Γερόπουλος, Αντώνιος Δ.

Καρακάσης, Ιωάννης
Λαδουκάκης, Εμμανουήλ
Αρβανιτίδης, Χρήστος

Η θέση της λεκάνης της Μεσογείου ευνοεί την εισβολή νέων ειδών, καθώς βρίσκεται μεταξύ του Ατλαντικού ωκεανού, της Μαύρης θάλασσας και της περιοχής της Ερυθραίας. Η επιδεκτικότητα σε νέα είδη ευνοείται από την υψηλή θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και την ύπαρξη κλειστών κόλπων και όρμων με καλλιέργειες ψαριών και οστράκων. Ο ρυθμός εποίκισης των ειδών εισβολέων αυξήθηκε με την διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869 και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1000 είδη που ανήκουν σε διαφορετικές ταξινομικές ομάδες. Τα περισσότερα είδη-εισβολείς είναι βενθικά και εντοπίζονται κυρίως σε διαταραγμένα περιβάλλοντα, όπως λιμάνια, λιμνοθάλασσες, κλειστούς κόλπους και υδατοκαλλιέργειες. Στην παρούσα μελέτη, συγκεντρώθηκαν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά για 489 βενθικά είδη-εισβολείς, που κατανέμονται σε 195 οικογένειες, από 980 βιβλιογραφικές πηγές και 25 βάσεις δεδομένων. Τα 52 χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν, υποδιαιρούνται σε 278 υποκατηγορίες και αφορούν διάφορες πτυχές της βιολογίας των ειδών (μορφολογικά, αναπαραγωγικά, χαρακτηριστικά προνυμφών αλλά και συμπεριφοράς). Τα είδη ταξινομήθηκαν περαιτέρω ανάλογα με την ανοχή τους στην οικολογική διατάραξη, σε ανεκτικά, λιγότερο ανεκτικά και ευαίσθητα. Έμφαση δόθηκε στα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής και σε χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την εξάπλωση, διασπορά και εγκατάσταση των βενθικών ειδών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής των ειδών-εισβολέων είναι περιορισμένα. Τα είδη-εισβολείς εμφανίζουν διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα αυτόχθονα είδη. Η δεξαμενή αυτοχθόνων ειδών της Μεσογείου φαίνεται να περιέχει είδη ευαίσθητα στην οικολογική διατάραξη. Αντίθετα, τα αλλόχθονα είδη είναι ανεκτικοί ή ευκαιριακοί οργανισμοί. Παρόλο που η μελέτη των βιολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ τόσο διαφορετικών οργανισμών με μεγάλη φαινοτυπική πλαστικότητα είναι δύσκολη, μπορεί να αποκαλύψει διαφορές στη στρατηγική ζωής των βενθικών ειδών εισβολέων. (EL)
The position of the Mediterranean basin favors the invasion of new species, as it is located between the Atlantic Ocean, the Black Sea and the Eritrean region. The susceptibility to new species favored by high water circulation and the existence of closed bays and coves, with fish and shellfish farming. The rate of colonization of invasive species increased with the opening of the Suez Canal in 1869 and so far recorded more than 1000 species belonging to different taxonomic groups. Most of the alien species are benthic and established mainly in disturbed environments, such as harbors, lagoons, bays and aquaculture facilities. In this study, the biological characteristics were collected from 980 literature sources and 25 databases. , regarding 489 benthic invasive species, distributed in 195 families. The traits collected, covered various aspects of biology (morphological, behavioural, reproductive and larval traits) of the benthic invasive species in the Mediterranean. A total of 52 traits where collected, subdivided into 278 sub-categories, called modalities. The species were classified further according to their tolerance to ecological disturbance in opportunistic, tolerant and sensitive. Emphasis was given to the characteristics of the life history and traits affecting dispersion, spreading and establishment of benthic species. The results show that the available characteristics of life history of the invaders are limited. Invaders are characterized by mixed biological characteristics according to the published literature. Also there are common traits between alien and native species. The native Mediterranean species, characterized as susceptible to ecological disturbances. Conversely, invasive species are tolerant or opportunistic. Although aggregating the biological characteristics of so different taxa with a high phenotypic plasticity is risky, it could be a useful approach to detect patterns related to different life strategies of benthic invasive species. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Αλλοχθόνα
Fauna
Εξωτικά
Μεσόγειος
Biological characteristics
Εισβολείς
Βενθικά
Invasive


Greek

2016-07-22


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)