Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το αίσθημα ικανοποίησης των γονιών νοσηλευόμενων νεογνών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Investigation of factors affecting the feeling of parents satisfaction of hospitalized newborns
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το αίσθημα ικανοποίησης των γονιών νοσηλευόμενων νεογνών

Βάσσου, Δήμητρα

Φιλαλήθης, Α.
Γιαννακοπούλου, Χ.

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών υγείας μέσω ερωτηματολογίων. Η ικανοποίηση αντικατοπτρίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών δεν είναι σε θέση να παρέχουν οι ίδιοι πληροφορίες για το βαθμό ικανοποίησής τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα νεογνά που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Στην προκειμένη περίπτωση οι γονείς των νεογνών καλούνται να ανταποκριθούν σε ερωτηματολόγια που μετρούν το βαθμό ικανοποίησής τους από τη φροντίδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των νεογνών τους. Σκοπός της μελέτης: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της ικανοποίησης των γονιών νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ και ΜΑΦ (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) καθώς και η αξιολόγηση και ιεράρχηση των παραγόντων που την επηρέασαν. Μεθοδολογία της έρευνας: Η μελέτη διεξήχθη στη ΜΕΝΝ και ΜΑΦ της Νεογνολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ. Διήρκησε από το Δεκέμβριο του 2012 έως το Μάρτιο του 2013. Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν όλοι οι γονείς των νοσηλευόμενων νεογνών που έλαβαν εξιτήριο κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πληρούσαν τα τιθέμενα κριτήρια επιλογής. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το NICU-PSF των Conner & Nelson. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς δήλωσαν στην εννοιολογική ενότητα του ερωτηματολογίου «Γενική ικανοποίηση», ικανοποιημένοι σε ποσοστό 87%25. Έπεται η ενότητα «Επικοινωνία με το προσωπικό υγείας» στην οποία η ικανοποίηση έφτασε το 74,5%25. Η ενότητα «Εκπαίδευση στη φροντίδα νεογνού» συγκέντρωσε το 67%25, ενώ η ενότητα «Ετοιμότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων» το ποσοστό ύψους 66,5%25. Ακολουθεί η ενότητα «Λήψη βοήθειας σε πιθανά προβλήματα» με το 60,1%25 των γονιών να έχουν δηλώσει ικανοποίηση. Στην ενότητα «Παροχή φροντίδας στα νεογνά» ικανοποιήθηκε το 59,8%25 των ερωτηθέντων γονέων. Τελευταίες ήταν οι ενότητες «Παραμονή με το νεογνό» και «Συμμετοχή στην παροχή φροντίδας στο νεογνό» λαμβάνοντας από 53,7%25 και 43,2%25 αντίστοιχα. (EL)
Introduction: In recent years there is a tendency to measure satisfaction among health users based on health questionnaires. Satisfaction reflects the quality of services provided in the health sector. Specific patient groups are unable to provide themselves information about the degree of their satisfaction. Neonates admitted to Neonatal Intensive Care Unit (NICU) belong to this category. In this case the parents of newborns are asked to respond to questionnaires that measure the degree of their satisfaction concerning the care provided during the hospitalization of their newborns. Aim of the study: The aim of this study was the recording of satisfaction of newborns’ parents admitted to the NICU and PMR (Intensive Care Unit) of the University Hospital of Heraklion (PaGNI) as well as assessing and prioritization of the factors that influenced them. Methodology of the study: The study was carried out in the NICU and Neonatal PMR clinic of PaGNI. It was held from December 2012 until March 2013. All parents of newborns who were admitted to the NICU, were discharged during that period and met the eligibility criteria set forth consisted the study population. The questionnaire which we used, was NICU-PSF of Conner & Nelson. Results: The results revealed that 87% of parents reported satisfied to the conceptual section of the questionnaire "Overall satisfaction". In the following section "Contact with health personnel" satisfaction reached 74.5%. The section "Training in neonatal care" brought together 67%, while the section "Responsiveness to problems" the proportion was about 66.5%. Next section was "Getting help to potential problems" and 60.1% of parents have indicated satisfaction. In the section "Provision of care to newborns' satisfied was the 59.8% of the surveyed parents. Latter were modules 'Stay with the baby "and “participation in newborn’s care” taking of 53.7% and 43.2% respectively. Δημόσια Τγεία & Διοίκηση Τπηρεσιών Τγείας Σμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 8 Conclusion: Overall, parents rated high their satisfaction from nursing and health care they their newborns receive in the NICU of PaGNI. Communication they had with health professionals was to the highest position of their satisfaction. On the other hand, they felt the least satisfied with the time they spend with their child as a whole. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Parental satisfaction
Newborns
Ικανοποίηση γονέων
NICU-PSF ερωτηματολόγιο
Prematurity
Προωρότητα
Νεογνά
NICU-PSF questionnaire


Greek

2013-07-16


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)