Διαλογική Ενημέρωση Οντοκεντρικών Βάσεων Δεδομένων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1996 (EN)
Interactive update of object-oriented databases
Διαλογική Ενημέρωση Οντοκεντρικών Βάσεων Δεδομένων

Δασκαλάκης, Δημήτρης Π (EL)
Daskalakis, Dimitris P (EN)

Οι οντοκεντρικές βάσεις δεδομένων έχουν αρκετά πολύπλοκες απαιτήσεις όσον αφορά στη φιλική εισαγωγή δεδομένων και στη διαλογική ενημέρωσή τους. Αιτία είναι οι πολλαπλές σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις οντότητες. Παρά τις δυσκολίες όμως, για λόγους ευχρηστίας και εργονομίας, είναι επιθυμητό να υπάρχει ένα σύστημα που να προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων με τρόπο φιλικό στο χρήστη. Επίσης θα πρέπει αυτό το σύστημα να βοηθά και να καθοδηγεί το χρήστη σε κάθε βήμα αλλά συγχρόνως να τον περιορίζει σε πράξεις της αρμοδιότητάς του. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός διαλογικού εργαλείου για την εισαγωγή πληροφορίας σε οντοκεντρικές βάσεις δεδομένων. Το εργαλείο αυτό, που ονομάζουμε Δελτίο Εισαγωγής Δεδιμένων (ΔΕΔ), αποτελεί μέρος του Συστήματος Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (ΣΣΕ). Χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση βάσεων που στηρίζονται στο μοντέλο δεδομένων της γλώσσας παράστασης γνώσης Telos. Το ΔΕΔ προσφέρει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών που καλύπτουν κάθε στοιχειώδη ενημέρωση του ΣΣΕ. Η υλοποίηση των λειτουργιών στο ΔΕΔ γίνεται μέσω καρτών, που δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερώνει διαλογικά τις οντότητες της βάσης. Για το σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί κάρτες που υλοποιούν λειτουργίες δημιουργίας, διαγραφής, μετονομασίας, ταξινόμησης, γενίκευσης και απόδοσης γνωρισμάτων για κόμβους και γνωρίσματα. Ένα μοντέλο διεργασιών έχει χρησιμοποιηθεί, το οποίο έχει σκοπό την περιγραφή της διαδικασίας διαλογικής ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο αυτό ακολουθεί τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση. Η διεργασία καθορίζεται από τις οντότητες που επιτρέπεται να ενημερωθούν και τις λειτουργίες που μπορούν να γίνουν σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο απομονώνονται τμήματα της βάσης και ενημερώνονται ανεξάρτητα από άλλα, με προκαθορισμένες λειτουργίες. Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνουν τη βάση μέσω των διεργασιών οι οποίες τους αποδίδονται. Το ΔΕΔ, στηριζόμενο στο παραπάνω μοντέλο, χρησιμοποιεί την προσέγγιση της ενημέρωσης μέσω διεργασιών. Το ΔΕΔ έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ένα σύνολο από περιορισμούς ακεραιότητας, που δεν ελέγχονται από το σύστημα σημασιολογικού ελέγχου του ΣΣΕ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός μοντέλου περιορισμών που αναπτύχθηκε. Το εργαλείο προσφέρει επίσης μηχανισμούς για καθορισμό δικαιοδοσιών στους χρήστες, ενώ παρέχει μηχανισμούς καθοδήγησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας διαλογικής ενημέρωσης. Το ΔΕΔ μπορεί εύκολα να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εφαρμογής που καλείται να ενημερώσει, χωρίς να γίνεται χρήση γλωσσών προγραμματισμού. Αρκεί η προσαρμογή του μοντέλου διεργασιών και του μοντέλου περιορισμών στην εκάστοτε εφαρμογή. Το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε σε ένα σύνολο εφαρμογών του ΣΣΕ με γενικά ικανοποιητικά αποτελέσματα. (EL)
Object-oriented databases have quite complicated needs concerning the user-friently data entry and the interactive update, because of the multiple relations that may hold among the objects. In spite of the difficulties tha may exist, there is a need for a system which provides the users with the capability to enter data in a friendly way. It is also desirable for this system to guide and help the user in each step and in the same time to hold the user's operations under control. This thesis deals with the construction of an interactive tool for information acquisition to object-oriented databases. The tool, which is called Data Entry Form(DEF), is a part of the Semantic Index System (SIS). It is used for the update of databases that are based on the data model of the knowledge presentation languages Telos. The DEF offers a complete set of operations that covers the whole set of Telos primitive updates. The operations in the DEF are implemented by a set of update forms, which provides the user with the capability to update the database objects interactively. These forms are related with operations for creation, deletion, rename, instantiation, generalization and attribution for nodes and attributes. Aprocess model is used, in order to describe the databases interactive update process. This model is based on the task-oriented approach. A task is defined by the objects that are allowed to be updated and the operations that can be performed on these objects. In this way, parts of the database can be isolated and updated indepentendly from others, using predefined operations. The system users can update the database using the tasks which are assigned to them. The DEF, based on the prementioned model, uses the task-oriented approach. The DEF has the ability to preserve a set of integrity constraints which are not checked by the semantic checker of the SIS system. This is accomplished by the use of an integrity constraint model which has been developed. Also the tool provides facilities for granding permission to the users. Furthermore the tool provides acceleration facilities and guiding mechanisms during the interactive update. The DEF can easily be adapted to the needs of an application, without the use of a programming language. For this purpose, it is sufficient to adapt the process and the integrity constraint model to the application. The tool has been tested in several SIS applications, producing quite satisfactory results. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


1996-03-01
1997-06-2


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)