Αξιολόγηση βάσει φακέλου : ο ρόλος της στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Αξιολόγηση βάσει φακέλου : ο ρόλος της στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

Βαρσαμίδου, Αθηνά

Ν. Ανδρεαδάκης
Ι. Κανάκης
Χ. Κωνσταντίνου

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία με εμφανώς πολιτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια διαδικασία κατευθυνόμενη από συγκεκριμένα κίνητρα και τα αποτελέσματα της γίνονται ή δεν γίνονται αποδεκτά ανάλογα με το αν βοηθούν ή εμποδίζουν αυτόν που την υφίσταται. Στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει το μαθητή, όχι γιατί το επιθυμεί, αλλά γιατί αυτό θεσμικά ορίζεται, λόγω, κυρίως, της επιλεκτικής λειτουργίας του σχολείου. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός από «φορέας» αξιολόγησης, μετατρέπεται σε «αντικείμενο», όταν τίθεται σε ισχύ η διαδικασία αξιολόγησης του ίδιου και της διδασκαλίας του. Ο φάκελος υλικού (μαθητή και εκπαιδευτικού) αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης που μπορεί να προκύψει μέσω αυτής και διεθνώς προβάλλεται ως ένα μέσο αξιόπιστο και ευέλικτο, καθώς εμπλέκει τον ίδιο τον αξιολογούμενο σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται εσωτερική και συμμετοχική. Υιοθετώντας την αξιολόγηση βάσει φακέλου στην τάξη για ένα σχολικό έτος (2009-2010) παρατηρήσαμε την πορεία αυτής της πρακτικής και να καταγράψαμε τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν. Λαμβάνοντας υπόψη πως η έρευνα δράση, η βασική ερευνητική στρατηγική που υιοθετήσαμε, ενδιαφέρεται για καινοτομίες και αλλαγές, πρόθεσή μας ήταν να μελετήσουμε πως η αξιολόγηση βάσει φακέλου μπορεί να υιοθετηθεί στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση και κατά πόσο αυτή η εναλλακτική πρακτική αξιολόγησης μπορεί να απαγκιστρώσει την αξιολογική διαδικασία από λάθη και παραλείψεις που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν δίνοντας, ταυτόχρονα, ώθηση στο μαθητή για προσωπική ανάπτυξη, αλλά και στον εκπαιδευτικό για συνεχή επαγγελματική καλυτέρευση. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας είναι συνοπτικά τα εξής: α) οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα γνώρισαν μια εναλλακτική διδασκαλία, η οποία, τελικά, όπως έκριναν οι ίδιοι, τους ταίριαζε και τους εξέφραζε, β) για τον εκπαιδευτικό που αποφασίζει να εντάξει το φάκελο υλικού στην καθημερινή διδασκαλία, η διαδικασία είναι ουσιαστική, μόνο όταν γίνει εκ των προτέρων αντιληπτό πως η διδακτική πρακτική και το πλαίσιο της θεωρούνται πολιτισμικά και παιδαγωγικά κατασκευάσματα και όχι κοινωνικά δεδομένα, γ) η εκπαιδευτική μονάδα, στην οποία πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή, λειτούργησε ως μια «ημι-αυτόνομη» κοινότητα μάθησης, δ) η συμβολή του φακέλου υλικού στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών ήταν κοινή για όλους τους μαθητές, παρά τις διαφορετικές, μορφωτικές κυρίως, αφετηρίες, ε) η διαφοροποιημένη διδασκαλία αρχικά και στη συνέχεια η διαφοροποιημένη αξιολόγηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς ένα στάδιο προσαρμογής και ευαισθητοποίησης των μαθητών, στ) η σύνδεση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο με τις διαβαθμισμένες εξετάσεις πιστοποίησης του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί, εάν τεθεί σε ισχύ ένας ρεαλιστικός μηχανισμός στήριξης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, ζ) η υλικοτεχνική υποδομή και οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι αποτελούν, επίσης, στοιχεία, για τα οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, η) τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αποτιμηθεί το περιεχόμενου του φακέλου και κατά συνέπεια ο βαθμός βελτίωσης του κατόχου, πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου, θ) για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα μιας παρέμβασης που έχει ως σκοπό τη θεραπεία μιας προβληματικής κατάστασης, απαιτείται χρόνος, ι) η εφαρμογή του φακέλου υλικού έδειξε πως η αποτίμηση της επίδοσης μπορεί να γίνει βάσει ποιοτικών δεικτών και να είναι απολύτως κατανοητή από όλους τους εμπλεκομένους. (EL)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Greek

2012


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Διδακτορικές διατριβές*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)