Ένθεση περιθλαστικών πολυεστιακών ενδοφακών μετά από επέμβαση καταρράκτη. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Diffractive multifocal intraocular lenses insert after cataract surgery. Safety and efficiency
Ένθεση περιθλαστικών πολυεστιακών ενδοφακών μετά από επέμβαση καταρράκτη. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Καβρουλάκη, Δήμητρα

Πλαϊνης, Σωτήρης
Κυμιωνής, Γιώργος
Παλλήκαρης, Ιωάννης

Σκοπός : Στόχος της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η οπτική απόδοση, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του περιθλαστικού πολυεστιακού ενδοφακού Acrysof Resor (Alcon) με υποκειμενικές (οπτική οξύτητα και αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας) και αντικειμενικές (ανάλυση μετώπου κύματος) μεθόδους. Μέθοδος : Δεκατέσσερις οφθαλμοί με προχωρημένο καταρράκτη (χωρίς άλλη οφθαλμό- παθολογία) δέκα ασθενών ηλικίας από 55 έως 83 ετών και προ-εγχειρητικής οπτικής οξύτητας 0,1 έως 0,3 (δεκαδική κλίμακα), υπέστησαν αντικατάσταση του καταρρακτικού φακού με τον πολυεστιακό ενδοφακό Acrysof Restor. Σε τρεις από τους δέκα η ένθεση ήταν και στους δύο οφθαλμούς, ενώ στους υπόλοιπους μόνο στον ένα οφθαλμό. Η προ-εγχειρητική εξέταση περιλάμβανε την μέγιστη μακρινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (UCVA) και με διόρθωση (BSCVA) σε δεκαδική κλίμακα, την μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση (σε κλίμακα Jaeger) και την μέτρηση της αντίθεσης φωτεινής ευαισθησίας στο σύστημα Optek Vision Tester 6500 (σε δύο ασθενείς). Για την επιλογή των ασθενών έγιναν επιπλέον τοπογραφία κερατοειδούς, βιομετρία με υπερήχους και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία, του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού. Η μετεγχειρητική εξέταση περιλάμβανε επιπλέον ανάλυση του μετώπου κύματος (μετά από μυδρίαση και για 5mm κόρης) στον αναλυτή COAS (Wavefront Sciences), που στηρίζεται στην αρχή κατά Shack-Hartmann. Η επέμβαση έγινε από τον ίδιο χειρουργό με βάση την τυπική διαδικασία της φακοθρυψίας. Οι μετεγχειρητικές μετρήσεις των ασθενών έγιναν στο μήνα και στο τρίμηνο. Αποτελέσματα: Η μέση μέγιστη τιμή της οπτικής οξύτητας χωρίς διόρθωση (UCVA) στον μήνα ήταν 0,714 (διακύμανση 0,5-1,0), η μέση μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση (BSCVA) ήταν 0,84 (διακύμανση 0,6-1,0) και η μέση μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση ήταν Jaeger 1,93 (διακύμανση 1-6). Τα αντίστοιχα αποτελέσματα στο τρίμηνο παρουσίαζαν βελτίωση, με την UCVA στα 0,8 (διακύμανση 0,5-1), την BSCVA στα 0,9 (διακύμανση 0,6-1) και την μέση μέγιστη κοντινή οπτική οξύτητα στο Jaeger 1 χωρίς διακύμανση. Τα διαθλαστικά σφάλματα παρουσίασαν μείωση μετεγχειρητικά και στο τρίμηνο το μέσο σφαίρωμα ήταν +0,34D και ο αστιγματισμός -0,73D. Η αντίθεση φωτεινής ευαισθησίας παρουσίασε βελτίωση από την προ-εγχειρητική μέτρηση στον μήνα και επιπλέον στο τρίμηνο, σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Στις φωτοπικές συνθήκες πλησίαζε την φυσιολογική καμπύλη της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας χωρίς καταρράκτη, με χαμηλότερες τιμές στις υψηλές συχνότητες (12 και 18 κύκλους ανά μοίρα). Στις μεσοπικές συνθήκες υπήρχε μείωση της καμπύλης σε σχέση με τις φωτοπικές, για όλες τις συχνότητες. Η ανάλυση μετώπου κύματος έδειξε φυσιολογικές τιμές για τις εκτροπές υψηλής τάξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες πληθυσμιακές μελέτες. Υπήρξε μια διακύμανση από τον μήνα στο τρίμηνο, πιθανώς λόγω της μετεγχειρητικής επουλωτικής διαδικασίας του οφθαλμού. Η μέτρηση του τριμήνου έδειξε ποσοτική αύξηση στο κόμα και φυσιολογική σφαιρική εκτροπή σε σχέση με τις πληθυσμιακές μελέτες, ενώ συγκριτικά με τις μελέτες για τους μονοεστιακούς ενδοφακούς παρατηρήθηκε αύξηση στο κόμα και μείωση της σφαιρικής εκτροπής. Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε μετατόπιση του ενδοφακού μετεγχειρητικά, η οποία φαίνεται και από την υψηλή του αστιγματισμού. Δεν επηρέασε, όμως, την οπτική οξύτητα και την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης των ασθενών. Οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρη ένθεση του ενδοφακού δεν χρειάζονταν διαθλαστική διόρθωση για μακριά ή κοντά, κανείς ασθενής δεν παραπονέθηκε για μείωση της όρασης την νύχτα και 2 από αυτούς ανέφεραν φαινόμενα περίθλασης (άλως) γύρω από τις φωτεινές πηγές. Συμπεράσματα: Ο πολυεστιακός ενδοφακός Acrysof Restor προσφέρει ικανοποιητική μακρινή και καλή κοντινή όραση χωρίς διόρθωση. Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια σε φωτοπικές συνθήκες φωτισμού, ενώ σε μεσοπικές συνθήκες παρουσιάζεται μείωση αυτής, πιθανώς λόγω των υψηλών εκτροπών σε μεγάλης διαμέτρου κόρη. Μακρινά ή κοντινά γυαλιά δεν ήταν αναγκαία και ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών ήταν υψηλός σε όλους τους ασθενείς. (EL)
Purpose: Το evaluate the optical performance, safety and efficiency of the Acrysof Restor multifocal diffractive intraocular lens, with subjective (visual acuity and contrast sensitivity) and objective (wavefront analysis) methods. Method: Fourteen eyes, out of ten patients aged 55 to 83, with advanced cataract (no other pathology of the eyes) and pre-operative visual acuity from 0,1 to 0,3, underwent replacement of the cataract crystalline lens with the Acrysof Restor (Alcon Laboratories) multifocal intraocular lens. In three out of the ten patients the insertion of the lens was binocular and in the seven left was monocular. The pre-operative examination included the maximum distant uncorrected visual acuity (UCVA), the maximum distant best spectacle corrected visual acuity (BSCVA) in decimal score, the maximum near uncorrected visual acuity (in Jaeger scores) and evaluation of the contrast sensitivity function using the Optek 6500 Vision Tester (in two patients). The pre-operative selection of the patients also included corneal topography, ultrasound biometry and slit lamp examination of the anterior and posterior segment of the eye. In the postoperative examination wavefront aberrations analysis (after pupil dilation, for a 5mm pupil diameter) was additionally performed with the COAS analyzer (Wavefront Sciences), which is based on the Shack-Hartmann principle. The operation was performed by the same surgeon under the typical procedure of phacoemulcification. The post-operative examinations performed one and three months after the operation. Results: The average maximum UCVA was 0,714 (variance 0,5 -1), BSCVA was 0,84 (variance 0,6-1) and the average maximum near UCVA was Jaeger 1,93 (variance 1-6) at the first month. In the third month there was an improvement in UCVA: 0,8 (variance 0,5-1), BCVA: 0,9 (variance 0,6-1) and near UCVA: Jaeger 1 with no variance. The refractive errors showed a reduction postoperatively: specifically, three months following the operation the average sphere was +0,34 D and astigmatism -0,73 D. The contrast sensitivity function showed improvement post-operatively and further improvement between the first and third month, under all lighting conditions. Under photopic conditions the contrast sensitivity function was approaching the normal one for the same age group (with no cataract), with lower measurements in the higher frequencies (12 & 18 cycl/deg). Under mesopic conditions there was a reduction in relation to the photopic conditions for all frequencies. The wavefront analysis revealed normal higher order aberrations, as compared to age-matced data from population studies. There were fluctuations between one and three months, possibly due to the ocular post-operative healing. An increase in coma-like aberrations and normal spherical aberration values was also observed at three months post-operatively. In comparison with the studies concerning monofocal intraocular lenses implantation, the Restor group showed an increase in coma-like aberration and a reduction in spherical aberration. The former is probably due to a post-operatively decentration or tilt of the lens, which is further supported by the increased values in astigmatism. The increased aberrations do not have a strong effect on either visual acuity or the contrast sensitivity function. Patients with binocular implantation of the lens did not need any refractive correction for distant or near vision. No patient complained about visual reduction during the night and only two of them experienced halos around light sources. Conclusions: The Acrysof Restor multifocal apodized diffractive IOL provides satisfactory uncorrected distant visual acuity with an improved near uncorrected visual acuity. The contrast sensitivity under photopic conditions is within normal limits, but under mesopic conditions a reduction was observed, which may be due to higher order aberrations at large pupil sizes. Distant or near glasses were not needed and the patients were satisfied with the IOL visual performance. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Refraction, Ocular
Lenses, Intraocular
Eye anatomy and histology


Greek

2006-03-08


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)