Σύγκριση ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων με έλαιο σιλικόνης πριν και μετά την αφαίρεση του σε ασθενείς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Comparison of electrophysiological responses with silicone oil before and after removal in patients with retinal detachment
Σύγκριση ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων με έλαιο σιλικόνης πριν και μετά την αφαίρεση του σε ασθενείς με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Λαμπράκη, Αργυρή

Τσιλιμπάρης , Μιλτιάδης
πλαϊνης, Σωτήρης
Δετοράκης, Ευστάθιος
Σιγανός, Χαράλαμπος

Σκοπός: Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι μια επειγούσα κατάσταση για τον ασθενή, όπου απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Σε δύσκολες αποκολλήσεις συχνά πραγματοποιείται υαλοειδεκτομή με έλαιο σιλικόνης, ως υλικό επιπωματισμού. Σε παλαιότερες μελέτες παρατηρήθηκαν μειωμένες ηλεκτροφυσιολογικές αποκρίσεις των κυττάρων του αμφιβληστροειδή όσο υπάρχει το έλαιο σιλικόνης στον οφθαλμό, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε κάποιο φαινόμενο μόνωσης που δημιουργεί το υλικό αυτό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, ο έλεγχος της υπόθεσης ότι το έλαιο σιλικόνης προκαλεί τοπικά φαινόμενα μόνωσης (insulation effect) στους φωτούποδοχείς και σε άλλα κύτταρα του αμφιβληστροειδή μειώνοντας τις αποκρίσεις τους, χωρίς να επηρεάζεται η ακέραια λειτουργία τους και η όραση του εξαταζόμενου. Γι’ αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη καταγραφή ηλεκτροφυσιολογικών αποκρίσεων από τα κύτταρα του αμφιβληστροειδή και τα γαγγλιακά κύτταρα που μεταφερουν την οπτική πληροφορία στον οπτικο φλοιό. Μεθοδολογία: Στη παρούσα μελέτη καταγράφηκαν αποκρίσεις μέσω δυο ηλεκτροδιαγνωστικών τεχνικών, ERG (ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφήματος) και VEP (οπτικών προκλητών δυναμικών) σε ένα ερέθισμα flash. Πραγματοποιήθηκαν καταγραφες flash ERG και flash VEP σε 9 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 63.56±11.65 ώ , πριν (1-2 μέρες) και μετά (περίπου 2-3 εβδομάδες) την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης στον υπό μελέτη οφθαλμό (study eye) και στον άλλο οφθαλμό που ήταν φυσιολογικός για τους περισσότερους ασθενείς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπήρχε καταρράκτης, ως ομάδα ελέγχου (control eye). Η λήψη των μετρήσεων flash ERG έλαβε χώρα σε φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες, ενώ των flash VEP σε φωτοπικές συνθήκες. Η καταγραφή των αποκρίσεων έγινε με τη χρήση κοινού τεχνολγικού εξοπλισμού, με κάποιες διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους της κάθε τεχνικής (TOMEYBASE PRIMUS). Η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του ελαίου σιλικόνης σε όλους τους ασθενείς που έλαβαν μέρος στη μελέτη αυτή, πραγματοποιήθηκε στην οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοκοσομείου Ηρακλείου (Π.Α.Γ.Ν.Η.). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και οι συσχετίσεις των διαφόρων παραμέτρων, έγιναν με το πακέτο ανάλυσης δεδομένων SPSS 23 for Windows. Αποτελέσματα: Από τη σύγκριση του πλάτους των αποκρίσεων flash ERG σε τέσσερις συνθήκες, - δυο φωτοπικές (flash, flicker flash) και 2 σκοτοπικές (dim flash, flash) – βρέθηκαν στατιστικά σημαντικες διαφορές πριν και μετά την αφαίρεση του ελαίου σιλικόνης σε όλες τις συνθήκες. Στον υπο μελέτη οφθαλμό καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05) για τις αποκρίσεις με ισχυρό flash ERG σε φωτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες, ενώ στη σύγκριση της μεταβολής του πλάτους (ratio) αποκρίσεων flash ERG μεταξύ των δυο οφθαλμών, καταγράφονται επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις συνθήκες. Σε φωτοπικές συνθήκες η μέση τιμή των αποκρίσεων flash ERG του ratio για το control οφθαλμό προκύπτει να είναι 1.06±0.44 ενώ για το study 2.81±1.41 με =0.003, ενώ σε ίδιες συνθήκες το ratio των αποκρίσεων εναλλασσόμενου flash ERG είναι 0.93±0.29 και 2.91±2.49 αντίστοιχα, με =0.03. Σε σκοτοπικές συνθήκες, τα πλάτη για το ratio των αποκρίσεων μειωμένου flash ERG πριν είναι 1.13±0.58 για το control eye και για το study eye 1.82±0.71 με =0.038 , ενώ σε σκοτοπικές συνθήκες με έντονο flash, οι αντίστοιχες τιμές είναι 1.23±0.63 και 5.68±4.09, με =0.005. Στη συνέχεια, συγκρίθηκαν τα πλάτη και οι χρόνοι απόκρισης flash VEP πριν και μετά την αφαίρεση της σιλικόνης και προέκυψαν τόσο για τα control όσο και για τα study μάτια μη στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το ίδιο αποτέλεσμα έδωσε και η σύγκριση της μεταβολής του πλάτους και της διαφοράς (difference) του χρόνου απόκρισης μεταξύ των δυο οφθαλμών με τιμές ratio 1.02±0.25 για το control eye και 1.18±0.65 για το study eye, όπου =0.965, και difference 3.11±4.14 και 3.89±3.86 αντίστοιχα, όπου =0.985. Συμπεράσματα: Μέσω της παρούσας μελέτης αποδεικνύεται ότι υλικά όπως το έλαιο σιλικόνης, προκαλούν μειωση των αποκρισεων από κυτταρα του αμφιβληστροειδη ενώ δεν επηρεάζουν τις αποκρίσεις που καταγράφονται με την τεχνική των flash VEP. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η μειωμένη απόκριση των flash ERG πριν την αφαίρεση της σιλικόνης δεν οφείλεται στη τοξικότητα της σιλικόνης και στην μη ορθή λειτουργία των φωτοπϋποδοχέων, αλλά στο φαινόμενο μόνωσης που δημιουργεί το υλικό αυτό όσο υπάρχει μέσα στον οφθαλμό (EL)
Purpose: Detachment of the retina is an urgent situation for the patient, where it requires immediate treatment. In difficult detachments, vitrectomy with silicone oil is often performed as a dressing material. Previous studies, have seen reduced electrophysiological responses of retinal cells as long as there is silicone oil in the eye, which may be due to an insulating effect that generates this material. The purpose of this paper is to investigate the hypothesis that silicone oil causes isolation effects on photoreceptors and other retinal cells, by reducing their responses without affecting their full function and vision. For this reason, simultaneous recording of electrophysiological responses by retinal cells and ganglion cells which transferring visual information to the optic cortex will be performed. Methodology: In the present study, responses were recorded using two electrodetecting techniques, ERG (electroreflectivity) and VEP (optical evoked potentials) in a flash stimulus. Flash ERG and flash VEP were recorded in 9 patients, with an average age of 63.56 ± 11.65 years before (1-2 days) and after (about 2-3 weeks) the removal of silicone oil in the study eye and in the another eye that was normal for most patients, except in cases where there was a cataract, as a control eye. The record of the flash ERG measurements, took place in photopic and scotopic conditions, while the flash VEP in photopic conditions. The recording of responses was done using common technology equipment, with some variations in the parameters of each technique (TOMEYBASE PRIMUS). Silicone oil removal surgery in all patients who participated in this study, was performed in the Ophthalmology Clinic of the University Heraklion General Hospital (PGNNH). The statistical analysis of the results and the correlations of the various parameters were made with the SPSS 23 for Windows data analysis package. Results: From the comparison of the amplitude of the ERG responses in four conditions, - two photopic (flash, flicker flash) and 2 dark flash (flash flash) - statistically significant differences were found before and after removal of the silicone oil under all conditions. In the study eye, statistically significant differences (p <0.05) were observed for the responses with strong flash ERG in photopic and scoptic conditions, while in comparison of the change of the ERG flash response ratio between the two eyes, statistically significant differences in all circumstances. In photopic conditions, the mean ERG response of ratio for the eye control was 1.06 ± 0.44 while for the study 2.81 ± 1.41 with p = 0.003, under the same conditions the ratio of the ERG alternating flash responses was 0.93 ± 0.29 and 2.91 ± 2.49 respectively, with p = 0.03. In sciatic conditions, the back ratios for the reduced flash ERG responses before were 1.13 ± 0.58 for the control eye and for the study eye 1.82 ± 0.71 with p = 0.038, while in shadow conditions with strong flash, the corresponding values were 1.23 ± 0.63 and 5.68 ± 4.09, with p = 0.005. Subsequently, compared the amplitude and time of flash VEP response before and after silicone removal and statistically significant differences were observed for both of them, for control and study eyes. The same effect was obtained by comparing the variation in amplitude and the difference in the response time between two eyes, with a ratio of 1.02 ± 0.25 for the control eye and 1.18 ± 0.65 for the study eye, where p = 0.965, and difference 3.11 ± 4.14sec and 3.89 ± 3.86sec respectively, where p = 0.985.Conclusions: The present study demonstrates that materials such as silicone oil cause a reduction in responses from retinal cells while not affecting the responses recorded by the flash VEP technique. This confirms that, the reduced flash ERG response before silicone removal is not due to the silicone toxicity and poor functioning of the photoreceptors but to the insulation effect that creates this material as it exists in the eye. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Greek

2017-11-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)