Vaccinations of children and adolescents with chronic medical conditions in Crete

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Εμβολιασμοί σε παιδιά και εφήβους με χρόνια προβλήματα υγείας στην Κρήτη
Vaccinations of children and adolescents with chronic medical conditions in Crete

Βέρρα, Ειρήνη

Μίχος, Α.
Περδικογιάννη, Χ.
Δημητρίου, Ε.

Ο εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότερη στρατηγική μείωσης του αντίκτυπου των αρνητικών επιπτώσεων των λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους με χρόνια προβλήματα υγείας, οι οποίες προλαμβάνονται με τα εμβόλια. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτή την ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, παραμένει μη ικανοποιητικό. Παρεμβάσεις ανοσοποίησης και βελτίωσης της εμβολιαστικής κάλυψης είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται για τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες, καθώς το χρόνιο νόσημα, από το οποίο πάσχουν, τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε λοιμώξεις και στις επιπλοκές των λοιμώξεων αυτών. Η γρίπη και η διεισδυτική στρεπτοκοκκική λοίμωξη του αναπνευστικού, σχετίζονται με την αυξημένη νοσηρότητα, νοσοκομειακή περίθαλψη και θνησιμότητα σε παιδιά και εφήβους με χρόνιες παθήσεις σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με χρόνια προβλήματα υγείας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης, εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και θανάτου από λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της υγείας τους. Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης είναι παιδιά και έφηβοι, που εξετάστηκαν στα πλαίσια των τακτικών παιδιατρικών ιατρείων χρόνιων παθήσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2017. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2017, το οποίο διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών της Ελλάδας, προσδιορίσαμε την συνιστώμενη εμβολιαστική κάλυψη για τα εμβόλια του βασικού χρονοδιαγράμματος, καθώς και για τα επιπλέον εμβόλια της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου, τα οποία συστήνονται στα παιδιά με χρόνιο νόσημα. Προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν διαφορές στην συχνότητα της εμβολιαστικής κάλυψης ανάλογα με διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά εφαρμόστηκε ο έλεγχος Pearson’s χ2 Συνολικά 305 παιδιά συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, με χρόνιο νόσημα, το βρογχικό άσθμα, το σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, τις νευρολογικές – νευρομυϊκές . Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνταν τα κριτήρια εφαρμογής του, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Fisher’s exact. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο Stata 13, ενώ το όριο στατιστικής σημαντικότητας για όλους τους ελέγχους ορίστηκε στο 5%. Συνολικά 305 παιδιά συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, με χρόνιο νόσημα, το βρογχικό άσθμα, το σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, τις νευρολογικές – νευρομυϊκές διαταραχές, το νεφρωσικό σύνδρομο, την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και τη κυστική ίνωση. Βρέθηκαν υψηλά ποσοστά κάλυψης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Συγκεκριμένα, η εμβολιαστική κάλυψη με το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, της Πολιομυελίτιδας και του Μηνιγγιτιδόκοκκου (MenC) βρέθηκε ν’ είναι 98%, της Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας (MMR) 93%, του αιμόφιλου της ινφλουέντζας β (Hib) 92%, της ανεμευλογιάς (VAR) 88%, της Ηπατίτιδας Α 85%, της Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (DTaP/Tdap) 73% και του Πνευμονιοκόκκου (PCV7 ή 10 ή 13) 64% και PCV (7 ή 10 ή 13) ≥ 1 δόσεις σε παιδιά > 1ος Μολονότι, πρόκειται για ένα ανομοιογενές αριθμητικά δείγμα παιδιών και εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης τονίζουν την αναγκαιότητα οργάνωσης παρεμβάσεων συνεχούς ενημέρωσης – εκπαίδευσης και υπενθύμισης για την έγκαιρη χορήγηση των δόσεων των εμβολίων σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο νόσημα, οι οποίες θα παρέχονται στους γονείς και στους παιδιάτρους των παιδιών αυτών, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου της εμβολιαστικής τους κάλυψης. Η χρήση ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και υπενθύμισης χορήγησης των δόσεων των εμβολίων θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταγραφή των ελλείψεων και στην προσπάθεια επιτυχούς αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης. έτους με χρόνιο πρόβλημα υγείας στο 93%. Η κάλυψη για το εμβόλιο MCV4 στους εφήβους υπολογίστηκε σε ποσοστό 59%. Σε χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκε η κάλυψη για τα εμβόλια που συστήνονται σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο νόσημα. Συγκεκριμένα, για το PPSV 23 στο 4% και τουλάχιστον μια δόση PCV 13 μετά τη διάγνωση είχε κάνει μόνο το 12%. Την προηγούμενη χρονική περίοδο της εποχικής γρίπης 2016 – 2017 εμβολιάστηκαν για τη γρίπη 21% από τα παιδιά και τους εφήβους της παρούσας μελέτης, ενώ μόλις το 5% έχει τριετή εμβολιαστική κάλυψη γρίπης, υπολογίζοντας τις τρείς αμέσως προηγούμενες χρονικές περιόδους εποχικής γρίπης: 2014 – 15, 2015 – 16 και 2016 – 17. (EL)
Vaccination is the most effective strategy to reduce the impact of adverse effects of vaccine preventable diseases in children and adolescents with chronic medical conditions. However, it has been observed that the percentage of vaccination coverage in this vulnerable group of the population remains unsatisfactory. Children with chronic medical conditions must be the primary goal of strategic immunization interventions, as the chronic disease they suffer makes them particularly vulnerable to infections and complications of these infections. Influenza and invasive pneumococcal disease are associated with increased morbidity, hospitalization rates and mortality in children and adolescents with chronic medical conditions compared to healthy population. The study population comprised children and adolescents examined in the Pediatric Department of the University Hospital in Heraklion from June to December 2017. According to the National Program for Vaccination for Children and Adolescents 2017, which was developed by the National Vaccine Commission of Greece, we have identified the recommended vaccination coverage for the basic vaccine schedule as well as the additional influenza and pneumococcal vaccines recommended for children with chronic diseases. In order to check for differences in the frequency of vaccination coverage according to various demographic characteristics, the Pearson's x2 Fisher's exact tests were applied. The analysis was performed with the Stata 13 statistical package (p.value < 0,001). Totally, 305 children and adolescents with chronic diseases participated in this study: asthma, type I diabetes, neurological - neuromuscular disorders, nephrotic syndrome, chronic renal failure and cystic fibrosis. High vaccination coverage rates were as follows: Hepatitis B, Polio and Meningococcal vaccine (MenC) 98%, measles, mumps rubella, (MMR) 93%, Hib vaccine 92%, Varicella (VAR) 88%, Hepatitis A 85%, Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP/Tdap) 73%, and Pneumococcal (PCV7 or 10 or 13) 64%, PCV (7 or 10 or 13) &ge; 1 doses in children > 1 year old 93% and MCV4 vaccination coverage in adolescents 59%. Vaccination coverage for vaccines specially recommended for children and adolescents with chronic medical conditions was found to be at lower rates. Specifically, for PPSV 23 at 4% and at least one dose of PCV 13 after diagnosis at 12%. In the past seasonal flu period (2016-2017), 21% of the participants were vaccinated for influenza, and only 5% had three-year in a row influenza vaccination coverage, taking into account the three preceding seasonal flu periods 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Although it was an heterogeneous sample of children and adolescents with chronic health problems, the results of this study highlight the need to organize continuous education and establish reminding techniques for in time delivery of vaccine doses to children and adolescents with chronic diseases, in order to improve their vaccination status. The use of a computerized recording and reporting system for the administration of vaccine doses could help to identify gaps in vaccination status and attempt to successfully increase the vaccination coverage. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Cystic fibrosis
Κυστική ίνωση
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Vaccine
Chronic kidney disease
Nephrotic syndrome
Διαβήτης
Asthma
Streptococcus pneumoniae
Εμβόλια
Vaccination coverage
Χρόνιο νόσημα
Γρίπη
Άσθμα
Έφηβοι
Diabetes
Νευρολογικό νόσημα
Neurologic disorders
Adolescents
Νεφρωσικό
Πνευμονιόκοκκος


Greek

2018-03-28


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)