Οι χρήσεις γης στη δημοτική κοινότητα βάρης του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Οι χρήσεις γης στη δημοτική κοινότητα βάρης του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη

Βασιλοχρήστου, Ελένη

Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κατεύθυνση Τοπική Ανάπτυξη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των χρήσεων γης στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Αναλυτικότερα εξετάζονται τα είδη των χρήσεων γης στην περιοχή και πώς η ορθή τήρηση αυτών θα βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ειδικότερα αντικείμενο της εργασίας είναι αφ’ενός η καταγραφή των υπαρχουσών θεσμοθετημένων χρήσεων γης της περιοχή και αφ’ετέρου η προτεινόμενη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των χρήσεων γης κάθε γειτονιάς με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της μεταπτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε επτά κεφάλαια. Στα τέσσερα πρώτα από αυτά, παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ στα υπόλοιπα τρία γίνεται αναφορά στην εμπειρική έρευνα και στα συμπεράσματα της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χωροταξική θεώρηση και η αναπτυξιακή φυσιογνωμία της εξεταζόμενης περιοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται τα χωρικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, καθώς γίνεται και αναφορά στη πολεοδομική οργάνωση της. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της περιοχής και παράλληλα παρουσιάζονται οι χρήσεις γης στη σύγχρονη πόλη. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του Α΄Μέρους της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά στη δυναμική των χρήσεων και παρουσιάζεται η πρόταση του Δήμου για επαναοριοθέτηση και αναδιοργάνωση των Πολεοδομικών Ενοτήτων (ΠΕ) του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της περιοχής. Στο πέμπτο κεφάλαιο, με το οποίο μπαίνουμε στο Β΄Μέρος της εργασίας που αφορά την εμπειρική προσέγγιση, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτάσεις χωρικής οργάνωσης της περιοχής, που περιλαμβάνουν την οικιστική ανάπτυξη και οργάνωση σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων προβλημάτων και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, ενώ παράλληλα παρατίθενται οι προτάσεις υλοποίησης της ανάπτυξης και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Sustainable development - Greece - Attica (Nome)
Land use - Greece - Attica (Nome)
Χρήση γης - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Regional planning - Greece - Attica (Nome)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Χωροταξία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Πολεοδομία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
City planning - Greece - Attica (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)