Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση των δημοτικών σχολείων του Νότιου Τομέα Αθηνών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: η περίπτωση των δημοτικών σχολείων του Νότιου Τομέα Αθηνών

Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Στόχος της είναι η διερεύνηση και προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα των δημοτικών σχολείων του Νότιου Τομέα Αθηνών για το σχολικό έτος 2013-2014. Για την προσέγγιση της ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες ποιότητας δείκτες με βάση την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Εκπαίδευσης, την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι δείκτες αυτοί αφορούν κυρίως στο μέγεθος των σχολικών μονάδων, στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, τον αριθμό των μαθητών ανά εκπαιδευτικό και ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, στον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων ανά μαθητή αλλά και γενικότερα στις υλικοτεχνικές υποδομές των σχολικών μονάδων, στις επιδόσεις, τη φοίτηση των μαθητών και τη μαθητική διαρροή, στο μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή. Οι δείκτες αυτοί συγκρίνονται με κριτήριο το μέγεθος των σχολικών μονάδων και το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο ακολουθούν. Επιπλέον παρουσιάζεται συγκριτική θεώρηση των δεδομένων της παρούσας έρευνας σε σχέση με δεδομένα άλλων ερευνών στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες – μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φάνηκε πως οι μέσες τιμές του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και του αριθμού των μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μέσες τιμές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, ενώ ταυτίζονται με αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών – μελών του Ο.Ο.Σ.Α. Η μέση τιμή του αριθμού των μαθητών ανά Η/Υ στα δημοτικά σχολεία του Νότιου Τομέα Αθηνών για το πρωινό πρόγραμμα σπουδών είναι αισθητά χαμηλότερη από τη μέση τιμή των σχολικών μονάδων των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της επικράτειας, σε αντίθεση με τη μέση τιμή του αριθμού των μαθητών ανά Η/Υ στο ολοήμερο πρόγραμμα σπουδών. Τέλος όσον αφορά τη μέση ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή βρέθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά το μέγεθος των σχολικών μονάδων και το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο αυτές ακολουθούν. Επισημαίνεται πως για κάποιους δείκτες απουσιάζουν στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δείκτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Μέγεθος σχολικών μονάδων
Διοίκηση ποιότητας
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Δημοτικά Σχολεία Νότιου Τομέα Αθηνών
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα
Διασφάλιση ποιότητας
Ετήσια Δημόσια Δαπάνη ανά μαθητή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-04-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)