Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προσέγγιση της ποιότητας των σχολικών μονάδων της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Γαρδέλης, Νικόλαος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η εκτίμηση πτυχών της ποιότητας των σχολικών μονάδων της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής με έτος αναφοράς το σχολικό έτος 2013 -2014. Η προσπάθεια προσέγγισης της ποιότητας έγινε με τη χρήση δεικτών, οι οποίοι διαμορφώθηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ποιότητα της Εκπαίδευσης, την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την βιβλιογραφική επισκόπηση. Συγκεκριμένα οι δείκτες ποιότητας που διερευνήθηκαν αφορούν στα βασικά μεγέθη των σχολικών μονάδων, στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, στον αριθμό των μαθητών ανά εκπαιδευτικό και ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, στην επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων, στις επιδόσεις των μαθητών και τη φοίτησή τους, στο επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών καθώς και στην ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή. Στη συνέχεια επιχειρείται η συγκριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα των ερευνών που καταγράφονται στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις χώρες – μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι στις σχολικές μονάδες της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής οι δείκτες ποιότητας που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, των μαθητών ανά εκπαιδευτικό και στην επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή των σχολικών μονάδων της κατώτερης δευτεροβάθμιας της Ελλάδας. Αντίθετα, ο αριθμός των μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι επιδόσεις των μαθητών και η ετήσια δημόσια δαπάνη ανά μαθητή υπολείπονται σε σχέση με τη μέση τιμή των γυμνασίων της Ελλάδας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημόσια σχολεία - Ελλάδα
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Ποιότητα
δημόσια δαπάνη ανά μαθητή
Ποιοτικός έλεγχος
αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό
αριθμός μαθητών ανά Η/Υ
Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)