Προσδιορισμός απαιτήσεων και προεκτάσεις σε θέματα διαλειτουργικότητας και ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Προσδιορισμός απαιτήσεων και προεκτάσεις σε θέματα διαλειτουργικότητας και ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών

Βιρβιδάκης, Εμμανουήλ Κ.

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το μέσο για την αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένων, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Η μεγάλη διείσδυσή τους σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό, έχει θέσει νέες προκλήσεις για δυναμική διασύνδεση συστημάτων και οργανωτικών δομών. Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της ανάπτυξής τους και αποτελεί ένα ασφαλές πεδίο έρευνας, το οποίο αγγίζει τους οργανισμούς σε θεσμικό, οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο λειτουργίας, με προεκτάσεις σε θέματα ανασχεδιασμού διαδικασιών.Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η συστηματική προσέγγιση και μελέτη του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων Πιστοποίησης προσόντων αποφοίτων Ι.Ε.Κ., με στόχο τον προσδιορισμό των απαιτήσεων που θα πρέπει να ικανοποιεί, τη διερεύνηση των αναγκών διαλειτουργικότητας που αντιμετωπίζει, την ανάδειξη προεκτάσεων σε θέματα ανασχεδιασμού διαδικασιών και την υποβολή βελτιωτικών προτάσεων. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας αναλύονται και αποκωδικοποιούνται τα στοιχεία που προέκυψαν μέσω των τεχνικών εκμαίευσης απαιτήσεων (Requirements Elicitation Techniques) αλλά και των στρατηγικών ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής της Μηχανικής Απαιτήσεων (RE). Παρουσιάζεται η Αναλυτική Δομή Εργασιών (WBS) και το διάγραμμα Gantt του έργου των εξετάσεων από το οποίο προκύπτουν οι κρίσιμες δραστηριότητές του, για τις οποίες η εργασία αναδεικνύει την ανάγκη ανασχεδιασμού τους. Επίσης παρουσιάζεται η μελέτη προσομοίωσης με το εργαλείο BPMN Signavio ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των εξετάσεων, για την υποστήριξη της ανάγκης διαλειτουργικότητας του Π.Σ. Τέλος, υποβάλλονται οι προτάσεις και αναδεικνύονται οι επιπτώσεις και οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τεχνικές Εκμαίευσης Απαιτήσεων
Μηχανική Απαιτήσεων
Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.
Διαλειτουργικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)