Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου

Αναστασάκη, Ιωάννα Ι.

Η σημασία της παράκτιας ζώνης είναι καθοριστική για το συνολικό οικοσύστημα της εκάστοτε περιοχής μελέτης. Αποτελεί γεγονός ότι το 72% της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται με νερό. Το 97% αυτού του νερού είναι θαλασσινό. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν του ανθρώπινου πληθυσμού , ζει καντά σε παράκτιες περιοχές και επηρεάζεται από το περιβάλλον αυτό. Η δίαβρωση των ακτογραμμών είναι αποτέλεσμα τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών διεργασιών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση της ακτογραμμής. Το ανεμολογικό και κυματικό καθεστώς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό , την εξέλιξη της μορφολογίας , της παράκτιας ζώνης στο πέρασμα του χρόνου.Τα τελευταία χρόνια ο κόλπος των Χανίων αποτελεί , αδιαμφισβήτητα , το αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών . Η περιοχή του Κολυμβαρίου , βρίσκεται στο Νομό Χανίων , στον κόλπο των Χανίων δυτικά της πόλης και βορειοδυτικά του νησιού. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παραγωγή μοντέλων χαρτών που θα εμφανίζουν την εξέλιξη της ακτογραμμής σε διαφορετικές φάσεις κυματικών και ανεμολογικών συνθηκών , μέσα από την αποδελτίωση , τόσο κυματικών και υδροδυναμικών μοντέλων , όσο και μοντέλων στερεομεταφοράς.Για την επίτευξη όλων των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα , Mike 21 Coupled Model FM του Danish Hydraulic Institute (DHI) , το οποίο αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα μοντελοποίησης και παρέχει τη δυνατότητα σύζευξης τριών λογισμικών μονάδων (modules): (i) του υδροδυναμικού μοντέλου Hydrodynamic Module (HD), (ii) του κυματικού μοντέλου Spectral Wave Module (SW), και (iii) του μοντέλου στερεομεταφοράς μη συνεκτικών ιζημάτων Sand Transport Module (ST). Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω εργασία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα του μοντέλου της ακτογραμμής (shoreline model) , με απότερω σκοπό , μία μακροχρόνια πρόβλεψη για την περιοχή μελέτης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του παραπάνω μοντέλου αφορούσαν μετρήσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών , ενώ έχουν γίνει αρκετές αναφορές σε ήδη υπάρχουσες μελέτες , τόσο για την περιοχή μελέτης όσο και για άλλες περιοχές που άπτονται στο ίδιο αντικείμενο μελέτης.Τελικά προϊόντα της παρούσας μελέτης είναι οι χάρτες μεταβολής στάθμης πυθμένα , οι χάρτες ταχύτητας ρεύματος , οι χάρτες ύψους κύματος καθώς και στερεομεταφοράς , για τα διάφορα σενάρια που επιλέχθηκαν , αλλά και τα διαγράμματα μεταβολής της ακτογραμμής για κάθε σενάριο που έχει επιλεχθεί.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κολυμβάρι
Απόθεση
Ακτογραμμή
Διάβρωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)